Obnova cirkevných pamiatok napreduje

Záver kalendárneho roka 2019 je vhodným časom na krátku informáciu o pokračujúcej obnove kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve, príp. prenájme farnosti Kremnica. V roku 2018 boli farnosťou Kremnica podané štyri projekty so žiadosťou o finančnú podporu na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) v rámci programu Obnovme si svoj dom.

Prvý projekt sa týkal dokončenia obnovy hlavného oltára v kostole sv. Františka. S radosťou môžeme konštatovať, že reštaurovanie hlavného oltára bolo úspešne ukončené a reštaurátori vypracovali záverečnú dokumentáciu. Druhý projekt sa týkal ďalšej etapy reštaurovania kazateľnice v kostole sv. Františka. Jej realizácia nám umožnila podať nový projekt na MK SR so žiadosťou o podporu financovania novej etapy reštaurovania spomenutej kazateľnice. Tretí projekt sa týkal výskumu a návrhu na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Františka. Jeho uskutočnenie sa stalo predpokladom toho, že sme mohli podať nový projekt na MK SR zameraný už na samotné reštaurovanie oltára sv. Anny. Štvrtý projekt bol vypracovaný na výmenu strešnej krytiny na farskej budovy vzhľadom na dlhoročné zatekanie vody do podkrovia. S finančnou podporou MK SR sa podarilo realizovať prvú etapu v rozsahu asi jednej tretiny strechy. Zvyšok strechy je predmetom nového projektu na ďalší rok. Všetky štyri projekty boli podporené MK SR súhrnnou sumou 41 000 eur, pričom farnosť Kremnica prispela k ich realizácii spoluúčasťou vo výške 3 379 eur. Okrem toho farnosť Kremnica financovala z vlastných zdrojov výskum a návrh na reštaurovanie sokla a kamenných prvkov na fasáde kostola sv. Františka vo výške 900 eur, vďaka čomu bolo možné podať projekt na reštaurovanie sokla na MK SR. Dúfame, že vďaka podpore MK SR bude možné pokračovať v obnove cirkevných kultúrnych pamiatok.

Na záver ešte jedna informácia o františkánskom kláštore, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Biskupstvo Banská Bystrica požiadalo farnosť Kremnica o zmenu jeho vlastníka vzhľadom na svoje lepšie možnosti získavania finančných prostriedkov na jeho opravu. V mesiaci október sa preto uskutočnil bezodplatný prevod kláštora darovacou zmluvou na biskupstvo Banská Bystrica.

 

Napíšte komentár