Zápisnica z farskej rady 14.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 14.9.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Farská rada sa zaoberala nasledovnými bodmi:

 1. Farská rada prejednávala detské sv. omše. Po dlhej diskusii sa členovia farskej rady zhodli, že bude vhodné presunúť detské sv. omše na nedeľu. Z toho dôvodu budú nedeľné sv. omše od 8.10.2017 nasledovne: Kostol sv. Františka o 7:00, Kostol sv. Alžbety o 10:00, Kostol sv. Kataríny o 18:00hod. Nácvik pre deti na detskú sv. omšu bude bývať v piatok o 16:00 hod. vo farskej klubovni.
 2. Zámer vykurovať Kostol sv. Alžbety plynom uskutočnený nebude. Členovia farskej rady sa radili s pánom farárom na vhodnom vykurovacom telese v laviciach v kostole, či už pod lavicou alebo vpredu pri nohách. Zámer realizácie je v štádiu rozpracovania a posúdenia efektívnosti.
 3. Pán farár informoval  farskú radu o skončení opravy organa, ktorá v Kostole sv. Alžbety trvala približne 4 týždne. Opravu uskutočnil organár p. P. Masarik. Členovia farskej rady boli upozornení o možnostiach splácania vopred dohodnutej sumy 5 000€ za opravu organa s p. Masarikom. Sumu 2 000€ sme už vyplatili. Pri tejto príležitosti sa v kostole uskutočnila aj zbierka na opravu. Na starosti ju mala p. J. Markošová.
 4. Farská rada bola informovaná, že anténa T-comu ešte nebola zrealizovaná vo veži kostola sv. Františka. Realizácia bude v najbližších týždňoch.
 5. S podnetu pána M. Kapustu z Krahúl a v spolupráci s mestom Kremnica sa uvažuje o sprístupnení katakomb, ktoré sa nachádzajú pod Kostolom sv. Františka.
 6. Pracujeme na prerokovaní zmluvy šachistov ku kláštoru. Zmluvu budeme ešte prejednávať.
 7. Pán farár informoval, že by chcel v budúcom roku žiadať grant z Ministerstva kultúry na opravu strechy na farskej budove ako aj na oprave fasády farského kostola, popri rozpracovaných rekonštrukciách.
 8. Členovia farskej rady mali možnosť oboznámiť sa s rekonštrukciou, ktorá sa uskutočnila vo viacerých miestnostiach vo fare. Boli zrekonštruované:  kúpeľňa, kuchyňa a nanovo vymaľovaná je špajza. Pán farár poďakoval všetkým, ktorí sa na tejto rekonštrukcii podieľali. Do budúcnosti plánujeme vymeniť linoleum v kancelárií a vymaľovať.
 9. V najbližšom čase sa uskutoční stretnutie lektorov a vypracujeme nový rozpis lektorov vo farnosti.
 10. Farská rada sa zaoberala modlitbou ruženca /október/, ktorý sa veriaci modlia v kostole. Odporučila na začiatok púšťať nahrávku tejto modlitby, aby sa modlitba zbytočne nepredlžovala a aby mohla začať po prekonzultovaní s organistom v čase o 17:30hod.
 11. Vo farnosti by sa chcela prehĺbiť práca s deťmi a mládežou. Farnosť je už mnoho rokov členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s pomocou ktorého sa v našej farnosti uskutočnili mnohé akcie (Dobrá novina, letné tábory, detské stretká).  Z toho dôvodu bude preložená aj detská sv. omša na nedeľu a v rámci detských stretiek sa predstavia nové možnosti a programy práce s deťmi vo vzťahu k eRku. Vytvoríme kalendár akcií aby bola jednotná platforma všetkých zainteresovaných stretiek, ktoré sa konajú v našej farnosti.
 12. Ďalšie zasadnutie farskej rady sa uskutoční podľa potreby.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

Napíšte komentár