Misíjne združenie Ducha Svätého

Misíjne združenie Ducha Svätého

Misijné Združenie Ducha Svätého

V Kremnici bolo založené dňa 12. Novembra 1994 sr. Bohumírou Školníkovou sestričkou z Misijnej Kongregácie služobníčok Ducha Svätého (SSpS) a za účasti kňaza našej farnosti p. Arthura.

Členovia misijného združenia (MZ) pomáhajú plniť misionársku úlohu Cirkvi svojimi modlitbami, obetami a konkrétnymi činmi. Meno Misijné Združenie Ducha Svätého obsahuje aj to, že tu ide o osobné spoločenstvo s Duchom Svätým, spojenú s hlbokou úctou k nemu.

Z pomenovania združenia vysvitá, že jeho členovia majú tiež intenzívne uctievať Ducha Svätého a svoje modlitby obetovať za rozšírenie Božieho kráľovstva vo svete, zjednotenie kresťanov, zveľadenie kresťanského života v rodinách a za dobré kňazské povolania.

Z pôvodných 28 členov 8 členiek odišlo na večnosť a 1 členka sa odsťahovala do inej diecézy. Svoju osobu i svoj život zasväcujú Duchu Svätému a pod jeho vedením sa zapájajú aktívne do spolupráce vo farnosti.

Z našich aktivít vyberáme:

-zber šatstva pre misijné oblasti

-zhotovovanie prikrývok pre malomocných

-akcia „ 1 ceruzka pre misie “ – ako obetný dar pod vedením p. Gerharda boli zhromaždené školské potreby pre misie

-lieky a iné zdravotnícke potreby cez PMD.

-neskoršie peniaze na lieky pre deti v misij. staniciach

-finančná pomoc pre vyškolenie našich misionárok (trvá doteraz)

-zasielanie pošt. známok pre misie (trvá doteraz)

- finančné príspevky na iné misij. účely

Je treba podotknúť, že naše aktivity boli obmedzené zo strany obmedzujúcich opatrení štátov, ďalej zostarnutím a zdravotnými ťažkosťami členiek. Aktivity sa presunuli do oblasti modlitieb a obetí.