Zápisnice zo zasadnutí farskej rady

Zápisnice zo zasadnutí farskej rady

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 8.5.2018

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady.

Farská rada sa zaoberala nasledovnými bodmi:

 1. Pán farár zhodnotil realizáciu predchádzajúcich bodov farskej rady zo dňa 1.2.2018 a na mnohé z týchto bodov nadviazal.
 2. Nakoľko v budúcnom roku v lete končí nájomná zmluva medzi farnosťou a Kresťanským centrom nepočujúcich na Slovensku (KCNS), farská rada sa zaoberala tým, či túto zmluvu predĺži alebo nie. Farská rada sa jednoznačne vyjadrila za predĺženie nájomnej zmluvy s KCNS s podmienkami, aby nájomná zmluva bola predĺžená najmenej na 25 rokov a aby pre prenajímateľa bola cena ubytovania zohľadnená max. do sumy prevádzkových nákladov.  Farská rada si ešte vyžaduje návrh tejto zmluvy prerokovať. Pri tejto príležitosti o. Róbert Colotka prítomných oboznámil aké rekonštrukcie sa v objekte už vykonali (nová strecha na centrálnej budove, nová 1 celá chatka a pod.) a aký je ďalší zámer s objektom, keď sa nájomná zmluva predĺži.
 3. Farnosť dostala od p. Mgr. Martina Kancka písomnú žiadosť týkajúcu sa pozemkov na LV č. 237 v katastri Lúčky, vymeniť za susediace pozemky, ktoré sú vo vlastníctve farnosti na LV č. 432. Farská rada neodsúhlasila zámenu pozemkov. Pre farnosť by táto výmena pozemkov nebola výhodná.
 4. Farská rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí odobrila zámer na rekonštrukciu priestorov, ktoré sa nachádzajú nad kaplnkou Kostola sv. Alžbety a susediacim Detským domovom Mauríciom. Projekt je v štádiu realizácie. Dokumentáciu vypracovávajú profesisti v oblasti:  elektroinštalácie, požiarnej ochrany, zdravotechniky a vykurovania. Realizuje to p. Ing. arch. Pavol Visczor.
 5. Informačné vitríny sú v dokončovacej fáze. Budú dokončené do 1.7.2018. Vitríny budú slúžiť širokej verejnosti. Napr. pre parte, či plagáty a pozvánky na podujatia.
 6. Pán farár informoval farskú radu, že sa mu za pomoci viacerých farníkov podarilo obnoviť kanceláriu vo fare, vymaľovať a vymenili sme linoleum. Členovia farskej rady si potom kanceláriu boli pozrieť.
 7. Večerné sv. omše počas týždňa budú bývať vo farskom kostole sv. Františka od pondelka 14.5.2018.
 8. Sestry klarisky v Kopernici majú záujem oplotiť a získat do vlastníctva pozemok pri kostole v Kopernici, ktorý sa nachádza pred kláštorom. Farská rada tento zámer odsúhlasila.
 9. Farská rada odsúhlasila opraviť vstupné dvere do Farského kostola a Loretánskej kaplnky. Z toho dôvodu budeme musieť podať na mesto príslušné žiadosti a podobne na KPÚ B.Bystrica.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marián Krajč

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia farskej rady dňa 18.1.2018 aktualizovaná o zápisnicu z mimoriadneho stretnutia farskej rady dňa 1.2.2018

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých členov farskej rady, ako aj prítomných hostí.

Farská rada sa zaoberala nasledovnými bodmi:

1. Pán farár zhodnotil realizáciu predchádzajúcich bodov farskej rady zo dňa 14.9.2017 a na mnohé z týchto bodov nadviazal.

2. Najhlavnejším bodom zasadnutia farskej rady bolo vykurovanie našich kostolov. Farská rada sa rozhodla v Kostole sv. Alžbety a v Kostole sv. Františka zrealizovať vykurovanie formou vyhrievania lavíc len sedacej časti. Zámer vykurovania predstavil pánovi farárovi aj viacerým členom farskej rady na osobnom stretnutí 12.1. pán Ján Hammerschmidt. Dve vyhrievacie telesá, ktoré boli doteraz v Kostole sv. Františka nad hlavami veriacich sa podľa slov viacerých veriacich neosvedčili. Členovia farskej rady vybrali najlepšiu možnosť aj pre 5% zľavu pri realizácií dvoch kostolov, keď sa bude realizovať vykurovanie p. Hamerschmidtom. Členovia farskej rady si vypočuli viacero názorov na to či vykurovať obidva kostoly, alebo používať len jeden. Nakoľko však Kostol sv. Františka je náš farský kostol farská rada odporučila, aby sa farnosť snažila o to, aby aspoň raz do týždňa bola aj v tomto kostole sv. omša podľa liturgických predpisov. Preto sa jednohlasne vyjadrila za vykurovanie obidvoch kostolov. Návratnosť investície je 4-5 rokov.

3. Členovia farskej rady boli oboznámení s možnosťou opravy kaplniek na Kalvárii v spolupráci s pánom Rybárskym a spolupráce vlastníka Mesta Kremnice. Ide hlavne o výmenu strechy na kaplnkách /plastový šindeľ/ a nanovo ich vyspraviť a vymaľovať. Aby kaplnky neboli vnútri len také prázdne budú sa hľadať možnosti s miestnymi umeleckými školami na  rôzne maľby do týchto kaplniek. Tiež je možnosť adopcie kaplniek.

4. Pán farár oboznámil farskú radu s ekonomickou stránkou farnosti za rok 2017, napríklad koľko sa počas roka vyzbiera pri zbierkach v kostole, zvončeku za mesiac a pod. Ročný výkaz je k dispozícií k nahliadnutiu v špitálskom kostole.

5. V tomto roku pán farár poslal na Ministerstvo kultúry SR 8 žiadosti o dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok.

6. Členovia farskej rady aj viacerí farníci si boli v utorok 30.1.2018 pozrieť priestory, ktoré patria farnosti a nachádzajú sa nad kaplnkou v Kostole sv. Alžbety a priamo susedia s Detským domovom Mauríciom. Členovia farskej rady odobrili zámer hľadať financie na rekonštrukciu týchto priestorov, aby sa tam v budúcnosti mohli stretávať napr. deti, alebo veriaci po sv. omši a pod. Je potrebné vypracovať projekt a navrhnúť aké všetky rekonštrukcie tam treba .

7. Členovia farskej rady sa zaoberali petíciou „Zastavme zlo z Istanbulu“. Petícia sa nachádza aj v kostoloch a je možné ju podpísať.

8. Pán farár predstavil členom farskej rady zámer osadiť pred Kostolom sv. Alžbety na pešej zóne a na Kostole sv. Františka informačné vitríny. Ďalší postup bude podľa cenovej ponuky.

9. Pri príležitosti 50. výročia smrti sv. Pátra Pia členovia farskej rady odobrili na návrh pána farára o. Mariana Krajča rozhodli o umiestnení bannera v kostole.

10. Pán farár bude pokračovať v pomoci pri rekonštrukcií kaplnky sv. Anny v Bystrickej doline.

11. Do rozpisu upratovania v Kostole sv. Alžbety sa pridala ďalšia skupina. Skupinu povedia Lenka Říhová.

12. Členovia farskej rady prerokovali návrh o zriadení hosťovskej izby vo fare.

13. Veriacim sa ponúkne v Kostole sv. Alžbety možnosť zakúpiť si malé fľaštičky na trojkráľovú vodu v kostole.

14. Anténa od spoločnosti T-Com, ktorá bola osadená vo veži Kostola sv. Františka v tomto roku je už spustená do prevádzky.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marián Krajč

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 14.9.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Farská rada sa zaoberala nasledovnými bodmi:

 1. Farská rada prejednávala detské sv. omše. Po dlhej diskusii sa členovia farskej rady zhodli, že bude vhodné presunúť detské sv. omše na nedeľu. Z toho dôvodu budú nedeľné sv. omše od 8.10.2017 nasledovne: Kostol sv. Františka o 7:00, Kostol sv. Alžbety o 10:00, Kostol sv. Kataríny o 18:00hod. Nácvik pre deti na detskú sv. omšu bude bývať v piatok o 16:00 hod. vo farskej klubovni.
 2. Zámer vykurovať Kostol sv. Alžbety plynom uskutočnený nebude. Členovia farskej rady sa radili s pánom farárom na vhodnom vykurovacom telese v laviciach v kostole, či už pod lavicou alebo vpredu pri nohách. Zámer realizácie je v štádiu rozpracovania a posúdenia efektívnosti.
 3. Pán farár informoval  farskú radu o skončení opravy organa, ktorá v Kostole sv. Alžbety trvala približne 4 týždne. Opravu uskutočnil organár p. P. Masarik. Členovia farskej rady boli upozornení o možnostiach splácania vopred dohodnutej sumy 5 000€ za opravu organa s p. Masarikom. Sumu 2 000€ sme už vyplatili. Pri tejto príležitosti sa v kostole uskutočnila aj zbierka na opravu. Na starosti ju mala p. J. Markošová.
 4. Farská rada bola informovaná, že anténa T-comu ešte nebola zrealizovaná vo veži kostola sv. Františka. Realizácia bude v najbližších týždňoch.
 5. S podnetu pána M. Kapustu z Krahúl a v spolupráci s mestom Kremnica sa uvažuje o sprístupnení katakomb, ktoré sa nachádzajú pod Kostolom sv. Františka.
 6. Pracujeme na prerokovaní zmluvy šachistov ku kláštoru. Zmluvu budeme ešte prejednávať.
 7. Pán farár informoval, že by chcel v budúcom roku žiadať grant z Ministerstva kultúry na opravu strechy na farskej budove ako aj na oprave fasády farského kostola, popri rozpracovaných rekonštrukciách.
 8. Členovia farskej rady mali možnosť oboznámiť sa s rekonštrukciou, ktorá sa uskutočnila vo viacerých miestnostiach vo fare. Boli zrekonštruované:  kúpeľňa, kuchyňa a nanovo vymaľovaná je špajza. Pán farár poďakoval všetkým, ktorí sa na tejto rekonštrukcii podieľali. Do budúcnosti plánujeme vymeniť linoleum v kancelárií a vymaľovať.
 9. V najbližšom čase sa uskutoční stretnutie lektorov a vypracujeme nový rozpis lektorov vo farnosti.
 10. Farská rada sa zaoberala modlitbou ruženca /október/, ktorý sa veriaci modlia v kostole. Odporučila na začiatok púšťať nahrávku tejto modlitby, aby sa modlitba zbytočne nepredlžovala a aby mohla začať po prekonzultovaní s organistom v čase o 17:30hod.
 11. Vo farnosti by sa chcela prehĺbiť práca s deťmi a mládežou. Farnosť je už mnoho rokov členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s pomocou ktorého sa v našej farnosti uskutočnili mnohé akcie (Dobrá novina, letné tábory, detské stretká).  Z toho dôvodu bude preložená aj detská sv. omša na nedeľu a v rámci detských stretiek sa predstavia nové možnosti a programy práce s deťmi vo vzťahu k eRku. Vytvoríme kalendár akcií aby bola jednotná platforma všetkých zainteresovaných stretiek, ktoré sa konajú v našej farnosti.
 12. Ďalšie zasadnutie farskej rady sa uskutoční podľa potreby.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 2.6.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov novozvolenej farskej rady a zablahoželal im k zvoleniu. Novozvolení členovia prijali svoj mandát podpisom.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledovnými bodmi:

 1. Farská rada sa zaoberala rozpisom sv. omší v letných mesiacoch (júl, august). Nakoľko počas prázdnin bude bývať počas pracovného týždňa len jedna sv. omša vo večerných hodinách a z dôvodu aj toho, že Kostol sv. Františka je farským kostolom, odporučila farská rada, aby sa sv. omše v čo najväčšej možnej miere konali počas týchto mesiacov v tomto kostole. Večerné sv. omše počas týždňa, preto budú bývať v Kostole sv. Františka, okrem soboty večera.
 2. Pán farár informoval farskú radu, že úsilie niekoľkých rokov sa podarilo. Pozemok pod Kostolom sv. Alžbety je už vo vlastníctve farnosti.
 3. Farská rada sa zaoberala aj vykurovaním Kostola sv. Alžbety. Odporučila vypracovať štúdia pre zámer projektu vykurovať kostol plynom.
 4. V tomto roku sa bude realizovať oprava organa v Kostole sv. Alžbety. Pri tejto príležitosti sa budú na opravu zbierať peniaze. Oprava organa by mala stáť do 5000€.
 5. Pán farár informoval o zatekaní strechy na Kostole sv. Alžbety. Preto sa v priebehu roka najprv opraví na streche úžľabie a následne zateplíme strop.
 6. Počas zimných mesiacov sa do Kostola sv. Františka zapožičal infražiarič /ohrievač/. Farská rada sa zaoberala aj návrhom, aby sa aj v zimných mesiacoch kostol využíval v čo najväčšej miere. Preto sa prehodnotí možnosť vykurovať farský kostol infražiaričmi počas bohoslužieb.
 7. Celodenná adorácia, ktorá v našej farnosti býva každý štvrtok sa bude aj v letných mesiacoch konať v Kostole sv. Alžbety. Večerná sv. omša však bude v Kostole sv. Františka.
 8. Spoločnosť T-Com v priebehu júla 2017 zrealizuje internetovú anténu vo veži Kostola sv. Františka tak, ako to bolo odsúhlasené už skôr.
 9. Koncom júna mienime realizovať opravu schodov, ktoré vedú do farskej záhrady.

10.  Pán farár pozval členov farskej rady na besedu s teológom Pavlom Hraboveckým na tému „Kresťanská symbolika v Pánovi prsteňov“, ktorá bude v našej farnosti v piatok 16. júna o 19:00hod.

11.  Farská rada sa zaoberala návrhom na Deň otvorených dverí vo Františkánskom kláštore a v Kostole sv. Františka, ktorý by chceli zorganizovať členovia spoločenstva Oprav František môj dom, ktorí sa každý rok schádzajú v kláštore počas leta. Deň otvorených dverí by sa mal uskutočniť v sobotu 12. augusta 2017.

12.  Členovia farskej rady sa rozprávali o lepšom informovaní o rôznych anketách prípadne podpisových petíciách, ktoré sa dostanú aj do našej farnosti. Ako príklad uviedli anketu „Mama je lepšia ako jasle“ a odporučili aby sa aspoň o anketách, ktoré sa týkajú rodiny a manželstva ľudia v kostole dozvedeli a mohli ich podpisovať.

13.  Ďalšie zasadnutie farskej rady by sa malo uskutočniť koncom augusta.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 2.2.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:

 1. Pán farár ozrejmil členom farskej rady na čo sa vynakladajú vyzbierané peniaze pri mesačnej farskej zbierke. Približne 400 €  sú výdavky na energie a 300 € sa ukladá na vkladnú knižku. Ostatné peniaze sú použité na bežné výdavky a opravy.
 2. Členovia farskej rady dostali k nahliadnutiu ročný výkaz za rok 2016. Zaoberali sa jednotlivými položkami, aké boli príjmy a výdavky farnosti za predchádzajúci rok.
 3. 22.3. končí 5-ročné obdobie farskej pastoračnej rady. Z toho dôvodu sa budú vo farnosti konať nové voľby. Voľby by sa mali uskutočniť po Veľkej noci. Na systéme samotnej voľby sa spoločne dohodnú kňazi. Pán farár by chcel doplniť jedného doteraz chýbajúceho člena ekonomickej rady.
 4. V Kostole sv. Františka sa podarilo osadiť 4 nové eurookná na druhom poschodí. Členovia farskej rady pri tejto príležitosti rozmýšľali akým spôsobom umožniť vykurovanie v tomto kostole aby to bolo čo najvýhodnejšie. Podobne aj v Kostole sv. Alžbety. Prítomní sa zhodli, že je potrebné aby aspoň jeden kostol bol vykurovaný čo najefektívnejšie. V špitálskom kostole je možné do budúcnosti uvažovať aj s iným vykurovaním ako elektrickým. Je preto odsúhlasené vypracovať projekt s iným vykurovaním, aby sme vyhodnotili dostupné možnosti a využili najvyhovujúcejšie. Pán farár upozornil aj na možné opravy, ktoré by sa mohli zrealizovať v tomto roku v Kostole sv. Alžbety, ako napríklad zatepliť strop v kostole, opraviť strechu, dokončiť opravu organu.
 5. Na Kostole sv. Františka bude osadená internetová prípojka. Farnosť z toho bude mať ročne príjmy približne 2000 €. Zmluva bude platiť do roku 2030.
 6. Po skúsenostiach z minulého roku sa pravidelná štvrtková adorácia bude konať už iba v Kostole sv. Alžbety počas celého roka. Adorácia potom skončí skôr do 17.00hod., bez ohľadu na to, kde bude večerná sv. omša.
 7. Pán farár oboznámil členov farskej rady na ktoré objekty v roku 2017 sa žiada dotácia z Ministerstva kultúry. Jedná sa o objekty: Výmena strešnej krytiny v objekte františkánskeho kláštora v Kremnici – bašta III. etapa, Rekonštrukcia statických prác Fr. sýpky V. etapa, Kazateľnica v kostole sv. Františka II. etapa, Hlavný oltár v kostole sv. Františka III. etapa, Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny vo farskom kostole, Výmena krytiny v kostole sv. Mikuláša v Lúčkach V. etapa.
 8. V tomto roku slávnosť 1.sv.prijímania bude v našej farnosti 28.5.2017.
 9. P. farár oboznámil členov farskej rady s ďalšími akciami počas kalendárneho roka.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 6.9.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:

 1. Pán farár oboznámil prítomných s výsledkami bodov z poslednej farskej rady zo dňa 26.1.2016. Následne sa farská rada oboznámila s aktuálnym stavom vo Františkánskom kláštore a o jeho možnosti využitia pre účely buď Informačného centra Mesta Kremnica kde na mesto, bola doručená žiadosť o vyjadrenie dňa 10.3.2016, alebo ako Sieň šachovej slávy pre šachistov na Slovensku. V súčasnosti sa čaká na stanoviská z jednotlivých inštitúcií a podľa toho sa určí ďalší postup.
 2. V roku 2016 dostala Farnosť Kremnica nasledujúce dotácie z Ministerstva kultúry SR: 15 000€ na strechu Kostola sv. Mikuláša do Lúčok, 19 000€ na výmenu krytiny pre Františkánsku baštu, 8 000€ na kazateľnicu do Fr. kostola, 10 000 rekonštrukciu Františkánskej sýpky. O. Marian  informoval o ďalšom postupe ako jednotlivé dotácie v súčasnosti využívame a ako rekonštrukcia pokračuje alebo sa už zrealizovala.
 3. Členovia farskej rady sa zaoberali aktuálnym stavom na kaplnke sv. Anny v Bystrickej doline, nakoľko dňa 8.júla z nej odpadli kusy muriva. Pán farár informoval, že kaplnka nie je vo vlastníctve Farnosti Kremnica a preto tento stav následne konzultoval s Mestom Kremnica listom č.j.: 105/2016 zo dňa 28.7.2016 ako aj KPU v B.Bystrici č.j.: 88/2016 zo dňa 8.7.2016. Murivo, ktoré spadlo bolo iba provizórne odstránené z cesty pracovníkmi Mesta Kremnica, no v súčasnosti sa čaká na ďalší postup zo strany mesta a pamiatkového úradu, nakoľko farnosť nemá finančné prostriedky na opravu tohto objektu, ktorý nie je vo vlastníctve Rkc farnosti.
 4. Farská rada odporučila naďalej šetriť financie a pokračovať v zbierkach pre možný prípad iných nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu časom vzniknúť. Na vkladnú knižku sa pravidelne prispieva po 300€ mesačne. Doteraz sa vyzbieralo 19 227,74EUR. Časť finančných prostriedkov bude investovaná do opravy zastavení krížovej cesty a kostolíka na Kalvárii.
 5. Pán farár informoval, že v dňoch 23. – 31.augusta sa uskutočnila oprava hracieho stola organa v Kostole sv. Alžbety. K oprave sa muselo pristúpiť ihneď, po havarijnom stave hracieho stola. Opravu vykonal Peter Masarik, za asistencie Mareka Dietricha z Prievidze. Cena opravy bola dohodnutá na 2 000€. Pri prehliadke sa zistili aj ďalšie iné skutočnosti, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti. Generálna oprava bola už nutná po 36 rokoch. Doteraz sa realizovali len čiastkové opravy. Na hrací stôl je aj niekoľkoročná záruka.
 6. Od nedeli 11.9. sa v našej farnosti bude úmysel sv. omše hovoriť vždy na začiatku sv. omše, aby tak nevznikali rôzne nedorozumenia. Úmysel povie vždy kňaz.
 7. Pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi patróna našej farnosti príde na hody 9.10 celebrovať sv. omšu Artur Ciepielski, ktorý v minulosti pôsobil v našej farnosti. Sv. omša bude spojená s požehnaním za úrodu.
 8. Pani Lichnerová informovala, že sa uskutočnilo stretnutie kvetinárok dňa 21.6.2016, ktoré majú na starosti kvety v našej farnosti a pravidelne sa starajú o kvetinovú výzdobu v našich kostoloch.
 9. Členovia farskej rady sa zaoberali výzvou „Urob Vianoce už teraz“. Nakoľko sa jedná o iniciatívu rodičov a manželstva a jej definície, farská rada odporučila, aby sa do nej zapojili mladé rodiny z našej farnosti, prípadne sa bude snažiť určiť zodpovednú osobu pre koordináciu k tejto výzve v našej farnosti.
 10. Vo veži Františkánskeho kláštora by mala byť osadená elektrická/optická/metalická prípojka, slúžiaca pre internet. Pripravuje sa aj nájomná zmluva v spolupráci s biskupským úradom.
 11. V priestore medzi Kostolom sv. Františka a chodbou, ktorá ho oddeľuje od kláštora budú osadené štyri okná, ktoré tam v súčasnosti nie sú. Jedna ponuka je v sume 850€. Pri realizácií pomôže Ružencové bratstvo.
 12. Socha Panny Márie sa v Kostole sv. Alžbety vymení zo sochou sv. Alžbety aj na základe odporúčania liturgickej komisie, nakoľko keď je postavený betlehem tak sa socha Panny Márie prekladá na iné miesto, ktoré nie je dôstojné.
 13. Farská rada sa zaoberala aj nedostatočným akustickým pokrytím v Kostole sv. Kataríny, a bola oboznámená výmenou šéfredaktorky farského časopisu Žito na jej vlastnú žiadosť.

 

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady zo dňa 26.1.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Farská rada sa zaoberala nasledovnými bodmi:

1/ Pán farár predstavil Ročný výkaz Farnosti Kremnica, jednotlivé položky priblížil svojím komentárom. Poukázal na rôzne príjmy a výdavky, ktoré sú vo farnosti a zhodnotil hospodárenie za rok 2015.

Prítomní sa pozastavili pri hospodárení s energiami v Kostole sv. Františka z Assisi. Diskutovali akým spôsobom by bolo možné zlepšiť vykurovanie v kostole, prípadne kedy by tam aj napriek tomu, že v zimných mesiacoch je tam zima, mohli byť sv. omše, nakoľko je to farský kostol.

2/ Farská rada bola oboznámená s plánom duchovných aktivít v našej farnosti počas roka. Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti 5.6.2016 a príprava pre birmovancov by sa mala rozbehnúť od jesene v roku 2016. Sviatosť birmovania by teda mala byť v našej farnosti najbližšie v roku 2017.

3/ Farnosť Kremnica bola oslovená so žiadosťou o predaj alebo prenájom pozemku, ktorý je v jej vlastníctve. Pozemok sa nachádza po pravej strane pri hlavnej ceste, smerom, keď sa ide do Kremnice z juhu. Jedná sa o pozemok tzv. „Včelín“. Nasledovať bude osobné stretnutie so všetkými zainteresovanými a potom sa určí ďalší postup.

4/ Nájomná zmluva – les v Lúčkach firmou Farles.

5/ V tomto roku pán farár požiadal Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotácie na nasledovné projekty: Hlavný oltár a kazateľnica v Kostole sv. Františka z Assisi, Františkánska sýpka, Fr. Bašta a Kostol v Lúčkach, výmena strešnej krytiny.

6/ Prítomní boli oboznámení, aké rekonštrukcie sa plánujú uskutočniť v roku 2016. Rekonštrukcie sa budú robiť v závislosti od finančných prostriedkov a ich naliehavosti.

Balkón na farskej budove

Strecha na farskej budove nad výklenkom u pána kaplána Colotku

Komín na farskej budove

Kostol sv. Alžbety – bleskozvod, schody, zateplenie klenby v kostole, previesť do vlastníctva časť z vrchného poschodia nad kaplnkou v Kostole sv. Alžbety, v kaplnke vymeniť okná

Kostol sv. Františka – osadiť okná medzi chodbou a kostolom

Kopernica – zvony, a závada po roztrhnutí vodovodného potrubia

A iné menšie rekonštrukcie.

7/ Farnosť Kremnica založila v minulom roku občianske združenie Nádej srdca Kremnice. Predsedom sa stal kaplán Peter Lupták. Na občianske združenie sa založil aj účet v Slovenskej sporiteľni. Ešte sa bude musieť vytvoriť pečiatka a všetky potrebné náležitosti.

8/ Kostol sv. Martina v Kopernici si v tomto roku pripomína 1700. výročie narodenia svätca. Pri tejto príležitosti sa pripraví aj zaujímavý program. Bližšie informácie budú zverejnené vo farských oznamoch.

9/ Členovia farskej rady a všetci prítomní sa spoločne zamýšľali nad tým, akým spôsobom „dotiahnuť“ viac detí a mládeže do kostolov, napríklad miništrovať alebo spievať do zboru a na akcie, ktoré sa im v našej farnosti ponúkajú. Diskusia ostáva otvorená, no prítomní sa zhodli na tom, že angažovanosť detí vychádza z jednotlivých rodín vo farnosti.

10/ Farská rada sa potešila zámeru umiestneniu Informačného centra mesta Kremnica v priestoroch Fr. kláštora a odsúhlasila možnosť podať žiadosť na mesto p. primátorovi a poslancom.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: Marian Krajč

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady zo dňa 12.5.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

1/ Založenie Občianskeho združenia pre Františkánsky kláštor v Kremnici

Ako bolo dohodnuté pri poslednom stretnutí Farskej rady dňa 14.4.2015, Farská rada sa stretla, aby sa dohodla na názve a členoch predstavenstva občianskeho združenia pre Františkánsky kláštor v Kremnici. Boli navrhnuté rôzne názvy. Prítomní boli veľmi potešení z aktívnej účasti návrhov ľudí.

Z množstva návrhov sa rozhodlo o troch. Sú to nasledovné návrhy:

1., Spesdomi Cremniciensis  /Nádej kremnického sídla/

2., Spescordis Cremniciensis /Nádej srdca Kremnice/

3., Spesdomi maximum /Nádej najväčšieho domu/

Z návrhov sa vyberie jeden podľa najväčšieho počtu hlasov veriacich. Anketa sa uskutoční dňa 14.5.2015 na prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, v kostole sv. Alžbety pri každej sv. omši. Následne sa členovia Farskej rady stretnú keď sa dohodnú a vyhodnotia anketu a začnú sa rozhovory s rôznymi navrhnutými ľuďmi z farnosti, ktorí by mohli byť v predsedníctve Občianskeho združenia, aby sa následne mohlo zaregistrovať. Poverený p. farár M.Krajč.

2/Prejednanie a schválenie návrhu predĺženia nájmu s firmou FARLES s.r.o..

Nájom sa predĺži do roku 2025. Súhlas sa vyjadril aj podpismi.

Farská rada sa stretne podľa potreby.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Marian Krajč

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady zo dňa 14.4.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

1/ Založenie Občianskeho združenia pre Františkánsky kláštor v Kremnici

Hlavná a jediná náplň stretnutia bola v tom, aby sa farnosť dozvedela a rozhodla o význame a potrebnosti občianskeho združenia. Po informáciách a diskusii sa prítomní rozhodli a súhlasne vyjadrili potrebu založenia Občianskeho združenia pre Františkánsky kláštor v Kremnici.

2/ Záverečné informácie

Farská rada a pozvaní hostia sa stretnú 12.5.2015 znova a doriešia potrebné podklady ako napr.: kto bude členom občianskeho združenia, názov občianskeho združenia a iné potrebné náležitosti.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

 

Zapísal: Marian Krajč

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady zo dňa 27.1.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o.Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady.

1/Plánovanie pútí v roku 2015 V úvode bola krátka diskusia ohľadom blížiacej sa už tradičnej púti do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v termíne od 26.4.2015 – do 3.5.2015. Následne boli navrhnuté aj iné púte, ktoré by sa mohli v priebehu roka zrealizovať. Napríklad púť do Poľska, do Krakova po stopách Jána Pavla II., púť Slovákov do Mariazellu v Rakúsku, púť na Staré Hory, prípadne sa v septembri zúčastniť  „Pochodu za život“.

2/Spolupráca mládeže s rodinami V budúcnosti sa plánuje väčšia spolupráca mládeže s rodinami, na ktorej sa dohodli: za mládež prítomná Monika Vanková a za rodiny Norika Kupková a Deniska Wágnerová. Rozprávalo sa o rôznych spoločných výletoch. Navrhnuté boli: pešia túra na Skalku, cez vodopády, výlet vlakom na Pustý hrad, či Sitno. Pani Chrenová navrhla osloviť pána Jaroslava Slašťana, poslanca a ochranára prírody, ako sprievodcu po Kremnických horách, ktorý by deťom mohol porozprávať o prírode rôzne zaujímavosti.

3/Oboznámenie s ročným výkazom farnosti Otec Marián prefotil ročný výkaz farnosti, ktorý je každá farnosť v diecéze povinná odovzdať do 2.2. na biskupský úrada dal ho k preštudovaniu prítomným.Všetci sa mali možnosť informovať na jednotlivé položky výkazu u prítomnej členky ekonomickej rady našej farnosti, ktorá výkaz spracovala.

4/Prípravy na vizitáciu farnosti Otec Marián informoval o avízovanejvizitácii farnosti pánom dekanom, ktorá sa uskutoční v polovici februára. Pán dekan bude kontrolovať vedenie účtovníctva,inventárne záznamy, revízne správy, vedenie matriky, historiudomus a pod. Pri tejto príležitosti o.Marian oznámil, že inventarizácia v kostoloch a vo fare je už pripravená vďaka pomoci pána kaplána Martina, revízne správy sú už tiež pripravené okrem 2 správ na bleskozvody.

5/Informácie ohľadom grantov z MkSR Otec Marian doniesol všetky podklady, ktoré boli potrebné k registrácii grantov na Ministerstvo kultúry SR. Všetci prítomní sa mali možnosť oboznámiť s postupom a prípravami na ich zaregistrovanie. K 15.1.2015 sa podarilo zaregistrovať 5 grantov:

1., Františkánsky kláštor v Kremnici, statika – rajský dvor, dažďové zvody a kanalizácie; havarijný stav; č. ÚZPF 2276/1

2., Výmena strešnej krytiny a dažďovej kanalizácie v objekte Františkánskeho kláštora v Kremnici – bašta, havarijný stav č. ÚZPF 2271/4

3., Kremnica – obnova hlavného oltára sv. Františka z Assisi v Kremnici, ev. č. NKP 3784 – pokračovanie a dokončenie v reštaurovaní III.etapy

4., Kremnica – obnova kazateľnice v kostole sv. Františka z Assisi v Kremnici, ev. č. NKP 3791/1-7 – reštaurovanie a dokončenie I.etapy

5., Lúčky pri Kremnici: Výmena krytiny – havarijný stav, kostol sv. Mikuláša,III. etapa, č. ÚZPF 1248/0

Všetci prítomní skonštatovali, že otec Marián musel vynaložiť veľké úsilie, obetovať veľa času a síl na zvládnutie týchto náročných registrácií. Hľadali tiež možné riešenia ako mu v budúcnosti pomôcť.

6/Rozhodnutie o výberovom konaní Na návrh pána E. Kňažka sa rozprávalo o tom ako pripraviť výberové konanie pre firmy, ktoré by mali realizovať opravu objektov vo farnosti, na ktoré sa získajú finančné prostriedky z grantov Ministerstva kultúry SR. Tiež sa diskutovalo o tom, ktoré stavebné firmy by sa reálne mohli pozvať do výberového konania.

7/ Záverečné informácie Na záver o. Marian informoval o tohtoročných prípravách na sv. birmovania 7.6. 2015 a 1.sv.prijímania 24.5.2015a tiež upozornil na nevyhnutnosť niektorých investícii vo fare ako opraviť žľaby, balkón, vodovodné potrubie v pivnici,komín a pod.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísala: Ročiaková Iveta

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 4.6.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe p. farár o. Marián Krajč vyhodnotil jednotlivé body z predchádzajúceho zasadnutia farskej rady, ktoré sa konalo dňa 21.11.2013.

1. Hlavným bodom kvôli ktorému p. farár zvolal farskú radu a na ktorú pozval každého kto by chcel prezentovať svoj postoj k interiéru kostole sv. Alžbety, bolo umiestnenie doplnkov na oltár a ambonu. Doplnky Liturgického zariadenia sa niektorým veriacim nepozdávali. Na základe tohto zistenia sa rozhodlo, že sa požiada o stanovisko Liturgická komisia BB diecézy. Po žiadosti o vyjadrenie liturgickej komisie sa Liturgická komisia vyjadrila zo dňa: 25.8.2014 č. 3/2014, že sa doplnky dočasne odstránia.

2. Z Biskupského úradu prišlo nariadenie, zo dňa 18.12.2013, aby správcovia farnosti vykonali v oblasti BOZP v objektoch farnosti, ktoré sú im zverené menovacími dekrétmi, odborné prehliadky, čiže revízne správy. Jedná sa o nasledovné odborné prehliadky, ktoré vyplývajú z nariadenia štátnych zákonov: ochrana pred požiarmi, komínové telesá, bleskozvod, plynové zariadenia, tlakové zariadenia a elektroinštalácia. Odborné prehliadky sa budú realizovať počas chodu farnosti, ako sa podarí ušetriť financie.

3. Pán farár oboznámil farskú radu s tým, že je potrebné realizovať projekt sanácie komína na objekte fary. Na túto realizáciu dostal farský úrad povolenie aj od mesta Kremnica.

4. Zmena času sv. omše počas letných prázdnin: Od 1.7.2014 do 31.8.2014 a následne počas zimy. Približne od začiatku Adventu do jarných mesiacov.

5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nepodporí v tomto roku granty na hlavný oltár v kostole sv. Františka ani na františkánku sýpku. V projekte kazateľnice, umelecko-historického a architektonicko-historického výskumu a návrhu obnovy v kláštore františkánov a vo výmene krytiny na streche kostola sv. Mikuláša v Lúčkach sa bude pokračovať aj v roku 2014.

6. Farnosť dostala do daru dve akumulačné pece. Poďakovanie patrí p. E. Kňažkovi. Do sakristie v kostole sv. Alžbety bola umiestnená jedna akumulačná pec a ďalšia bola uskladnená do rezervy v objekte františkánskeho kláštora.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Kollár

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 21.11.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe p. farár o. Marian Krajč vyhodnotil jednotlivé body z predchádzajúceho zasadnutia farskej rady, ktoré sa konalo dňa 15.11.2012

Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledujúce body:

1. V úvode p. farár predstavil p. Berka, ktorý prišiel na zasadnutie farskej rady prezentovať svoj návrh založenia Občianskeho združenia (OZ). OZ by podľa jeho slov malo pomáhať sociálne odkázaným deťom, rodinám a mládeži formou táborov a rôznych aktivít. Opýtal sa členov farskej rady ako vnímajú jeho návrh. Argumentoval aj tým, že v Kremnici takéto OZ nie je. Po prezentovaní svojho návrhu p. Berko odišiel a pán farár mu prisľúbil, že o rozhodnutí farskej rady bude dodatočne informovaný.

2. Nakoľko od rekonštrukcie kostola sv. Františka z Assisi vznikol vysoký nedoplatok za elektrinu a už minulý rok sa farská rada rozhodla počas zimných mesiacov kostol uzatvoriť, bude kostol sv. Františka uzatvorený znova od 1. adventnej nedele (1.12.2013) až do jari 2014, keď sa oteplí. Vyhlásenie sa dozviete vo farských oznamoch.

3. Členovia farskej rady boli oslovení aby prehodnotili čas večerných sv. omší v zimnom období. Po vzájomnej diskusii sa farská rada zhodla na tom, že rozpis sv. omší sa meniť nebude.

4. Pán farár podal žiadosť o finančný príspevok od spoločnosti Elba a.s., ktorá sa týkala strechy na kostole sv. Mikuláša v Lúčkach. Elba a.s. však túto žiadosť neschválila.

5. Vo farskej budove sú zmenené vodovodné hodiny. Avšak bude potrebné vymeniť aj oceľovú rúru za PVC v priestoroch pivnice, nakoľko je pôvodné potrubie skorodované.

6. Pán farár informoval o vzniknutom jednorázovom väčšom množstve spalín v komíne vo farskej budove. Na základe vzniknutého stavu prišla kontrola z mesta zistiť stav komínového telesa. Preto sa uskutočnila kontrola kominára a vznikol návrh na riešenie, aby sa podobný stav neopakoval. Je nutné vytvoriť nový komín. Cenovú ponuku kominár predloží v najbližších dňoch.

7. Pred farskou budovou sú vytvorené nové schody, ktoré sa však nesmú soliť. Farská rada preto hľadá spôsob, ako to riešiť.

8. Farská rada sa dozvedela o zdržiavaní sa bezdomovcov v priestoroch fary v hale. Zaoberala sa spôsobom ako zabrániť tomu, aby sa v hale farskej budovy nevyskytovali nežiaduce osoby, ktoré v hale konajú svoje ľudské potreby, alebo ju nejakým spôsobom poškodzujú. Navrhnutá bola brána na diaľkové ovládanie, ale aj pravidelné zamykanie farskej budovy aj počas dňa okrem úradných hodín.

9. Na farskej budove chýba tabuľka, ktorá by označovala, že v budove sídli Rímskokatolícky farský úrad. Táto tabuľka tam bude následne doplnená.

10. Pán farár sa poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli počas sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania vyslúžil diecézny o. biskup Mons. Marián Chovanec v Kremnici dňa 16.11.2013, 18 birmovancom.

11. Do začiatku pôstneho obdobia v roku 2014 by sa v kostole sv. Alžbety mala inštalovať nová krížová cesta.

12. Farská rada bola oboznámená s možnosťou predaja organu, ktorý sa nachádza v kostole sv. Alžbety. Za získané peniaze, by sa potom opravil jestvujúci organ v kostole sv. Františka. Tento návrh je len v štádiu riešenia.

13. Pán farár aj tento rok pokračuje v písaní projektov na obnovu historických pamiatok vo vlastníctve farnosti cez MK SR. Dodal tiež, ako postupujeme pri možnosti rekonštrukcie bývalého františkánskeho kláštora a tiež farskú radu oboznámil na čo by prípadne obnovený kláštor mal slúžiť.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Kollár

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 15.11.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe p. farár o. Marian Krajč vyhodnotil jednotlivé body z predchádzajúceho zasadnutia farskej rady, ktoré sa konalo dňa 22.3.2012.
Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledujúce body:

1. Nakoľko od rekonštrukcie vo farskom kostole sv. Františka z Assisi vznikol vysoký nedoplatok za elektrinu boli členovia farskej rady nútení pristúpiť k dočasnému kroku a to zatvoreniu kostola. Farský kostol bude uzatvorený od 1. adventnej nedeli (2.12.2012) až do vyhlásenia, ktoré sa dozviete vo farských oznamoch.

2. Členovia farskej rady sa rozhodli zaviesť vo farnosti zvyk, aby sa zbierka počas nedele vykonávala kolovaním /košíkov/ pokladničiek v kostole.

3. Vyberanie peňazí počas pohrebov a sobášov sa bude vykonávať len cez pokladničku, ktorá bude umiestnená v zadnej časti kostola a bude slúžiť len na dobrovoľné príspevky.

4. Farská budova má nové 2 akumulačné nádoby, ktorými chce ušetriť na ústrednom kúrení počas zimného obdobia.

5. Nasledujúci kalendárny rok bude opäť p. farár o. Marián pokračovať v grantoch a projektoch na hlavný oltár a františkánsku sýpku, tak ako to bolo aj doteraz.

6. P. farár oznámil, že pracuje na Ružencovom bratstve, aby ruženec bol podľa stanov ako treba.

7. Dňa 15.12. sa v našej farnosti uskutoční vysielacia sv. omša koledníkov Dobrej noviny. Bližšie informácie sa dozviete vo farských oznamoch.

8. V budúcom kalendárnom roku pripravujeme pre veriacich našej farnosti kalendár na rok 2014 s fotkami z farnosti.

9. P. farár prosí veriacich, aby na sv. prijímanie pristupovali ešte skôr ako k ním príde kňaz, alebo akolyta s Eucharistiou a aby sa nestávalo, že kňaz bude musieť čakať na veriacich.

10. Členovia farskej rady navrhli, aby sv. omša v pondelok bola tichá.

Zasadnutie farskej rady bolo ukončené modlitbou a požehnaním.
Zapísal: Kollár

_____________________________________________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady farnosti Kremnica zo dňa 22.3.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marián Krajč vyhodnotil jednotlivé body zpredchádzajúcej farskej rady.
Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledovné body:
1. Príprava na slávenie Veľkonočných sviatkov, zabezpečenie lektorov, miništrantov, zboru a organistov.

2. Oslovenie ďalších ľudí, ktorí by sa mohli predmodlievať breviár pred sv. omšou. Farská rada navrhla niektorých veriacich, ktorí by sa mohli do tejto činnosti zapojiť.

3. Kúrenie v kostole sv. Františka. Zhodnotili sme súčasný stav. P. Kňažko sa podujal že opraví hlavný prívod elekt. do Loret. kaplnky.

4. Birmovanci, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania budú počas víkendu 24. – 25.3  2012 piecť a predávať perníky, čím chcú podporiť projekt Slovenskej charity – Pôstna krabička pre Afriku na pomoc pri výstavbe centra pre deti choré na AIDS a HIV.

5. V kostole sv. Alžbety je jedna zo stien v kaplnke poškodená plesňou. Farská rada súhlasila stenu čistiť savom a dostatočne vetrať. Omietku, ktorá je v kostole ovisnutá, je potrebné zoškrabať a opraviť.

6. V Kopernici v kostole prasklo potrubie. Starosta obce tento problém vyriešil spolu s o. Marekom Urbanom.

7.Pán farár oboznámil farskú radu s možnosťou využitia priestorov v bývalej františkánskej sýpke, ktorá sa nachádza za kostolom sv. Františka v kláštornom komplexe. Nachádzala by sa tam miestnosť pre liturgické predmety, múzeum prípadne izba zosnulého otca biskupa Rudolfa Baláža.

8. Ako farnosť sa chceme zapojiť do podujatia Noc kostolov, ktorá sa uskutoční 1. júna 2012 po celom Slovensku. Pán farár oboznámil farskú radu s významom tejto akcie a s prípravami na ňu. Bližšie informácie budú vo farských oznamoch.

9. Pán farár oboznámil novozvolenú farskú radu a jednotlivé komisie, čo je náplňou ich práce vo farnosti. Čím by sa komisie mali zaoberať, aby bol zabezpečený život vofarnosti.
Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou.
Zapísal: Kollár

_____________________________________________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady farnosti Kremnica zo dňa 9.2.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Po úvodnej modlitbe p. farár o. Marian Krajč vyhodnotil jednotlivé body z predchádzajúcej farskej rady.
Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledovné body:
1. Informácia o vyúčtovacích faktúrach za spotrebu elektrickej energie. Je potrebné uhradiť nedoplatky za elektrickú energiu:
v kostole sv. Františka 4 433,99 €
v kostole sv. Alžbety 1330,96 €
Uvedené nedoplatky vznikli za spotrebu v období od 11.1.2010 do 31.12.2011. V kostole sv.Františka ide teda väčšinou o spotrebu pri rekonštrukcii kostola.
Farská rada navrhla sledovanie spotreby v kostole sv. Františka denne s tým, že sa bude modelovať počet hodín prevádzky kúrenia tak, aby sa dosiahla optimálna teplota v kostole počas bohoslužieb.
2. Farská rada súhlasila s predajom pozemku par. Č. KNC 241 o výmere 1137 m2 v katastrálnom území Kopernica. Ide o predaj pozemku z vlastníctva farnosti pre rehoľu sestier Klarisiek Kapucínok v Kopernici. Ide o pozemok, na ktorom je postavený oporný múr pri kláštore sestier. Kúpna cena je 1 €.
3. Farská rada súhlasila s prenájmom priestoru vo farskom dome na prízemí – bývalá kancelária pre Kremnický banský spolok za ročný nájom 20 €. Vymaľovanie miestnosti si zabezpečí spolok.
4. Nakoľko už uplynuli 3 roky od poslednej voľby farskej rady budú vyhlásené nové voľby. Uskutočnia sa v nedeľu 4.3.2012.
5. Opätovne bola prednesená žiadosť na doplnenie upratovacích skupín v kostole sv. Kataríny. Farská rada doporučila vyhlásiť vo farských oznamoch túto žiadosť, ako aj osloviť spolufarníkov o zapojenie sa aj do takejto služby. Zároveň bolo doporučené, aby sa pre zlepšenie kvality ozvučenia v kostole sv. Kataríny odskúšalo a vymodelovalo optimálne nastavenie všetkých mikrofónov v priestore kostola.
Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou.
Zapísala: Hricová

_____________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady farnosti Kremnica zo dňa 8.9.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P. farár o. Marian Krajč na úvod privítal členov farskej rady.

Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledovné body:

1. Cez projekt Obnovme svoj dom bolo podaných 6 žiadostí, z ktorých 2 boli čiastočne schválené a to na reštaurovanie hlavného oltára v kostole sv. Františka v čiastke 20 000€ z celkovej sumy 51 222€ a spoluúčasť je 2562€; na zabezpečenie objektu bývalej sýpky pri kostole sv. Františka v čiastke 17 000€ z celkovej sumy 123 693€, spoluúčasť je 6 185€. Spoluúčasť musí uhradiť farnosť podľa zákona.

2. Program svätých omší vo farnosti Kremnica – po skončení letných prázdnin bude nasledovný:

Ranné sväté omše budú v kostole sv. Alžbety, večerné sv. omše v kostole sv. Františka.

Zmena je v sobotu, kedy je ranná sv. omša v kostole sv. Františka a večerná v kostole sv. Alžbety. Nedeľné sväté omše zostávajú podľa tohto programu:

o 7.00 hod. – kostol sv. Alžbety

o 10.00 hod. – kostol sv. Kataríny

o 18.00 hod. – kostol sv. Františka

3. Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti je 16.10.2011 v kostole sv. Kataríny.

4. Na zabezpečenie spevu pri sv. omšiach budú rozdelené služby členov chrámového zboru, prípadne ďalších záujemcov. Koordináciu zabezpečuje p. Mária Lichtnerová.

5. Dňa 9.10.2011 bude v našej farnosti slávnosť sv. Františka z Assisi, patróna farnosti. Pri tejto príležitosti sa pripravuje aj divadelné predstavenie o jeho živote a je pozvaný aj slávnostný kazateľ.

6. V dňoch 19.11.2011 a 20.11.2011 bude vo farnosti duchovná obnova, na ktorú budú pozvaní bratia kapucíni.

7. Členovia farskej rady sa oboznámili s vytvorenými návrhmi erbu a zástavy farnosti, ako aj novou pečiatkou, ktorá bola vytvorená pri zmene patrocínia farnosti.

8. Členovia farskej rady boli oboznámení, že pôžička na rekonštrukciu farského kostola vo výške 70 000 € je splácaná v čiastkach po 300 € mesačne vkladom na vkladnú knižku založenú v Slovenskej sporiteľni.

9. V rámci 1150. výročia Sv. Cyrila a Metoda sa na Slovensku uctieva relikvia sv. Cyrila. Príde aj do našej farnosti a to 9.-10.11.2011. Liturgický program zabezpečí o. Marian.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou.

Zapísala: Hricová

_____________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady farnosti Kremnica zo dňa 28.4.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P. farár o. Marian Krajč na úvod privítal členov farskej rady a po modlitbe vyhodnotil
jednotlivé body z predchádzajúcej farskej rady.

Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledovné body:

1. Program svätých omší vo farnosti Kremnica – po diskusii členov bolo navrhnuté, aby sa počas piatka 29.4.2011 pri sv. omšiach vyjadrili veriaci k dvom návrhom:
a)ranné sv. omše počas týždňa v kostole sv. Alžbety a večerné sv. omše v kostole sv.
Františka.
b) ranné sv. omše v kostole sv. Františka a večerné sv. omše v kostole sv. Alžbety.
Výsledok hlasovania bude oznámený v oznamoch 30.4.2011 a 1.5.2011.
Hlasovanie rozhodlo nasledovne: ranné sv. omše budú v kostole sv. Alžbety (65hlasov)
a večerné sv. omše budú v kostole sv. Františka. (45hlasov).

Nedeľné sväté omše podľa tohto programu:
o 7.00 hod. – kostol sv. Alžbety
o 10.00 hod. – kostol sv. Františka
o 18.00 hod. – kostol sv. Františka

2. Termín slávnostnej svätej omše po rekonštrukcii kostola sv. Františka bude oznámený po dohode s otcom biskupom Rudolfom Balážom. Predbežne členovia rady navrhli riešenia na zorganizovanie slávnostného agapé. Po zistení je termín: 10.7. 2011 o 10.00hod.

3. P. farár informoval členov farskej rady o zriadení novej farnosti -Najsvätejšej Trojice v Hornej Vsi k 1.7.2011. K novej farnosti bude pričlenená ako filiálka Dolná Ves.

4. V kostole sv. Kataríny pokračujú reštauračné a rekonštrukčné práce, ktoré majú byť podľa aktuálnych informácií ukončené do 15.6.2011.
Po dokončení prác a znovu sprístupnení kostola budú nedeľné sv. omše takto:
o 7,00 hod. kostol sv. Alžbety
o 9,00 hod. kostol sv. Kataríny
o 18,00 hod. kostol sv. Františka

5. Členovia farského chrámového zboru majú rozdelené služby na zabezpečenie spevu pri nedeľných svätých omšiach.

6. P. farár informoval členov farskej rady o uzatvorení nájomnej zmluvy na pozemok – cintorín v katastri obce Lúčky na dobu neurčitú od 1.3.2011 za nájomné vo výške 1€.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou.

Zapísala: Hricová

_____________________________________________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady farnosti Kremnica zo dňa 24.3.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P. farár o. Marian Krajč na úvod vyhodnotil jednotlivé body z predchádzajúcej farskej rady.

Predmetom zasadnutia farskej rady boli nasledovné body:

1. Informácia o podaní žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového projektu Obnovme si svoj dom. Žiadosti adresované na Ministerstvo kultúry SR boli podané na reštaurátorské a stavebné práce na : Oltár v kostole sv. Františka

Františkánsky kláštor – objekt sýpka

Kazateľnica – kostol sv. Františka

2 Bočné oltáre – kostol sv. Františka

Kostol Lúčky – oprava strechy

2. Informácia o pokračovaní stavby kostola v Hornej Vsi – ukončenie realizácie stavby v júli 2011 a naplánovaná konsekrácia kostola 17.7.2011

Zároveň o. Marian Krajč informoval o zriadení farnosti Horná Ves s filiálkou Dolná Ves, zakúpení rodinného domu v Hornej Vsi pre zriadenie fary. Rekonštrukcia tohto domu je financovaná z prostriedkov biskupského úradu Banská Bystrica.

3. Členovia farskej rady boli oboznámení s poslednými úpravami v kostole sv. Františka, aj s termínom začatia opätovného užívania kostola na bohoslužobné účely – na Kvetnú nedeľu.
Na záver zasadnutia sa členovia presunuli do kostola na obhliadku.

4. Spev pri sv. omšiach – pri neúčasti organistky zabezpečiť podporu spevu na sv. omši členmi chrámového zboru. Bol prednesený návrh na rozpis služieb členov chrámového zboru podobne ako služby lektorov a akolytov.

5. Informácia o rekonštrukcii v kostole sv. Kataríny – bol podaný návrh, aby realizátor prác dal zapracovať do omietok aj novú inštaláciu ozvučenia kostola. Farnosť zakúpi nové číselníky.

6. O. Marian Krajč informoval členov farskej rady o zmluve o prenájme pozemkov v katastrálnom území Lúčky pod stožiare vysokého napätia pre plánovaný veterný park v Kunešove. Prenájom bol dohodnutý na dobu 20 rokov za 58 € s vecným bremenom na 20 rokov.

7. Členovia farskej rady boli informovaní o zriadení cirkevno- servisnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa budú uzatvárať dohody a zmluvy o odbere energií a vody. Účelom jej zriadenia je zníženie výdavkov za spotrebu energií a vody.

8. Bola dokončená nová web stránka farského úradu. www.fara.sk/kremnica

Zapísala: Hricová

_____________________________________________________________________________________

Zápisnica z farskej rady dňa 22.4 2010

 • na začiatku sa zhodnotili minulé aktivity a čo sa urobilo
 • poďakovanie všetkým za pomoc s vykonanými prácami

Kostol sv. Alžbety

 • Sakristia – zateplenie – „osadenie dverí, polystyrénová výplň“- zistiť stav, dohodnúť termín realizácie /p. Oravec/
 • Výmena okien na sakristii a okna na chóre
 • Zateplenie povaly klenby kostola
 • Oprava žľabu z pešej zóny

Nájomná zmluva – pôda v Lúčkach

Kostol sv. Kataríny

 • používanie WC v pôvodnej budove Radnice – nájsť zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti kľúč
 • zmena času nedeľnej svätej omše – zrealizovať anketu vo farskom časopise Žito – týždenná lehota na vyjadrenie sa farníkov, pre zvolenie si konkrétnej hodiny a to: 10.00 hod., 10.30 hod., 11.00 hod.
 • Spojenie detskej a mládežníckej sv. omše  v piatky o 18.00 hod.
 • Informovanie o nácvikoch spevov počas pohrebov

„Charita“

 • podnet p. Sivošovej zriadiť „charitu“ pre hmotnú pomoc ľuďom v núdzi (oblečenie, nábytok, elektronika a pod.)
 • doriešiť otázku priestoru, uskladňovania a personálneho zabezpečenia – nájsť zodpovednú osobu

Loretánska kaplnka

 • zabezpečiť snežné zábrany