Slávenie sobáša

Slávenie sobáša

Slávenie sobáša

Kresťanské manželstvo vyžaduje slávenie podľa liturgických predpisov. Takéto sláveniezo sociálneho a spoločenského hľadiska má vyjadriť podstatne cirkevnú a sviatostnú povahu manželskej zmluvy medzi pokrstenými. Nakoľko ide o sviatostný akt posvätenia, slávenie manželstva – včlenené do liturgie, vrcholuvšetkej činnosti Cirkvi a zdroju jej posväcujúcej sily – má byť samozrejme platné, dôstojné a plodné. Tu sa otvára široké pole pastoračnej starostlivosti, aby sa dokonale splnili požiadavky vyplývajúce z povahy manželskej zmluvy povýšenej na sviatosť a aby sa tiež verne zachovali cirkevné predpisy, pokiaľ ide o slobodný súhlas, manželské prekážky, kánonickú formu a sámobrad slávenia.Pokiaľ ide o sviatostný znak, liturgické slávenie sa má konať tak, aby sa aj svojím vonkajším prejavom stalo hlásaním Božieho slova a vyznaním viery celého spoločenstva veriacich. Pastoračná starostlivosť sa má prejaviť v múdrej a svedomitej starosti o liturgiu slova a o výchovu k viere tých,čo sa na obrade zúčastňujú, predovšetkým snúbencov.Pokiaľ ide o sviatostný akt Cirkvi, liturgické slávenie manželstva má stmeliť celú kresťanskú komunitu plnou, aktívnou a zodpovednou účasťou všetkých prítomných podľa ich postavenia a úlohy: snúbencov, kňaza, svedkov, príbuzných, priateľov a ostatných veriacich., všetkých, čo sa zúčastňujú na zhromaždení, ktoré zjavuje a svojím životom prejavuje tajomstvo Krista a Cirkvi. (RS, 67)