Príprava na manželstvo

Príprava na manželstvo

Príprava na manželstvo

1. Prípravu na manželstvo treba chápať a uskutočňovať ako postupný a trvalý proces.  Obsahuje tri hlavné stupne: vzdialenú, blízku a bezprostrednú prípravu.

a) Vzdialená príprava sa začína už v detstve, a to múdrou rodinnou výchovou. Je to obdobie v ktorom treba položiť základy pre úctu ku každej skutočnej ľudskej hodnote, a to tak v medziľudských vzťahoch, ako aj v spoločenských vzťahoch. Má to totiž veľký význam pre vytváranie charakteru, pre ovládanie a správne používanie, vlastných náklonností, pre utváranie si názoru na osoby druhého pohlavia a správania sa medzi nim  a podobne. Okrem toho sa vyžaduje, hlavne pre kresťanov, dôkladná duchovná a katechetická príprava, ktorá bi vedela predstaviť manželstvo ako opravdivé povolanie a poslanie, a pritom bi nevylučovala možnosť plného zasvätenia sa Bohu v povolaní ku kňazskému alebo rehoľnému životu.

b) O tento základ sa opiera neskôr bližšia príprava, ktorá má byť obšírnejšia, vyžaduje určitý vek, primeranú a hodnú katechézu na spôsob katechumenátu, špecifickú prípravu na prijatie sviatostí, na ich akoby opätovné objavenie. Toto obnovené katechizovanie mládeže a všetkých čo sa pripravujú na kresťanské manželstvo, je vonkoncom nevyhnutné na to, aby sviatosť mohli sláviť a neskôr aj prežívať s potrebnými morálnymi a duchovnými dispozíciami.

c) k bezprostrednej príprave na sviatostné slávenie manželstva a treba prikročiť v posledných mesiacoch a týždňoch pred sobášom, aby sa tým dal akoby nový význam, obsah a forma takzvanej predmanželskej skúške, ktorú vyžaduje kánonické právo. Takúto prípravu, ktorá je nevyhnutná v každom prípade, potrebujú ešte viac tí snúbenci, ktorý majú nedostatky a medzery vo vedomostiach  kresťanskej náuky a v kresťanskom živote.

Medzi základné poznatky, ktoré treba mladým sprostredkovať na tejto ceste viery, podobnej katechumenátu, patrí aj hlbšie poznanie tajomstva Krista a Cirkvi, význam milosti a úlohy kresťanského manželstva, ako aj príprava na aktívnu a vedomú účasť na sobášnych obradoch. (RS 66)