Krst

Krst

Krst DIEŤAŤA

-     Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa aspoň 2 týždne pred plánovaným
termínom

-    Rodič prinesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

-    Príprava pred krstom (krstná náuka) býva podľa dohody s kňazom.

-  porozprávať s kňazom o možnosti usporiadať svoje manželstvo aj cirkevne, ak by tomu nič
nebránilo. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť dopredu.

-    Krstným rodičom môže byť pokrstený a praktizujúci katolík, ktorý má viac ako 16
rokov, prijal sviatosť birmovania, má viesť primeraný život vo viere a úlohe, ktorú má prijať a je buď slobodný alebo cirkevne zosobášení.

Krst DOSPELÉHO
Dospelí sa postupne pripravujú na krst, birmovanie a Eucharistiu. Toto obdobie sa nazýva katechumenát (Obrad uvedomenia  dospelých do kresťanského života) Je určení pre dospelých, ktorí po vypočutí zvesti o Kristovom tajomstve, osvietení Duchom Svätým, vedome a dobrovoľne hľadajú  živého Boha a vydávajú sa na cestu viery a obrátenia. Ten kto cíti v sebe túto túžbu, môže kedykoľvek prísť so svojou žiadosťou za kňazom.