Birmovka

Birmovka

Na prijatie sviatosti birmovania sa obyčajne pripravujú mladí ľudia, ktorí ju vo veku 16 a viac
rokov prijímajú ako sviatosť kresťanskej dospelosti. Takisto sa na prijatie tejto sviatosti môžu
pripraviť aj dospelí, ktorí boli pokrstení v detstve, ale túto sviatosť ešte neprijali.

Termín zápisu je vždy aktuálne vyhlásený vo farských oznamoch.

Vo farnosti Kremnica sa na sviatosť birmovania pripravujú kresťania katolíci, ktorí už
ukončili základnú školu. Príprava trvá približne 2 roky.