Manželstvo

Manželstvo

1. Praktické informácie

Pozri praktické informácie – vybavovanie sobáša

2. Podmienky cirkevného práva

Výňatok z kódexu kanonického práva

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Kán. 1055
§ 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého
života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na
plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.

§ 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby
zároveň nebola sviatosťou.

Kán. 1056
Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom
manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Kán. 1057
§ 1. Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými
osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.

§ 2. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom
odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.

Kán. 1058
Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje.

Kán. 1059
Manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale
aj kánonickým právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto
občianskych účinkov toho istého manželstva.

PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ A PRÍPRAVA NA SLÁVENIE MANŽELSTVA

Kán. 1063
Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo
veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať
v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšetkým poskytovať:
1. katechézou
2. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť
a povinnosti svojho nového stavu;
3. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého má byť zjavné, že manželia
naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
4. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy
dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život.

Kán. 1065
§ 1. Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu

prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti.

§ 2. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby
pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu.

Kán. 1066
Pred slávením manželstva musí byť zrejmé, že nič neprekáža jeho platnému a dovolenému
sláveniu.

FORMA SLÁVENIA MANŽELSTVA

Kán. 1108
§ 1. Iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa uzavierajú pred asistujúcim miestnym ordinárom
alebo farárom, alebo pred kňazom či diakonom, ktorých delegoval jeden z nich, ako aj pred
dvoma svedkami.

Kán. 1115
Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo
prechodné bydlisko alebo sa tam mesiac zdržiava.

ÚČINKY MANŽELSTVA

Kán. 1134
Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou
doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti a
dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú.

Kán. 1135
Obidvaja manželia majú rovnakú povinnosť a rovnaké právo vo všetkom, čo súvisí so
spoločenstvom manželského života.

Kán. 1136
Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa svojich síl starali tak o
telesnú, spoločenskú a kultúrnu, ako aj mravnú a náboženskú výchovu detí.

3. Priebeh sobášneho obradu

Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia
kňazovi, že je to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho
života a vzťahu k Bohu.

V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút
pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode.
Kňaz príde snúbencov privítať ku vchodu do kostola a sprevádza ich pred oltár. Svedkovia sa
postavia za nich. Svedkom môže byť občan SR, spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať
žiadne cirkevné podmienky. Svedkovia majú pri sebe platný občiansky preukaz.

Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za
snúbencov. Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niektorý zo snúbencov alebo
niekto z prítomných hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom.
Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad
uzavretia manželstva.

Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď
Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku.
Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Snúbenci odpovedia (každý zvlášť): Áno.

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Snúbenci: Áno.

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou
prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho
Cirkvi?

Snúbenci: Áno.

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom
Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského
sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú,
alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.

Prvá forma manželského sľubu:

Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy
neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť
po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy
neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť
po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej
Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i
Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Druhá forma manželského sľubu:

Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti
budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani
v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti
budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani
v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej
Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i
Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Prísaha

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán
Boh pomáhaj.

Manželka potom hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán
Boh pomáhaj.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie:
Teraz vám požehnám snubné prstene.

Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.

Kňaz hovorí: Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú
nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo
vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí: M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí: M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba za novomanželov:

Kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých
pokrstených a za celú Cirkev.

Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné,
prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými
rodičmi, prosme Pána.

Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny,
prosme Pána.

Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.

Kňaz hovorí: Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich
zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa
dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie
nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich
deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa
hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech
cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi
a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v
nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:

Všetci: Otče náš …

Požehnanie.

Po záverečnom požehnaní idú novomanželia a svedkovia podpísať sobášne zápisnice.
Svedkovia majú so sebou občiansky preukaz. Ostatní prítomní zatiaľ vytvoria stredom kostola
slávnostný špalier, ktorým prejdú novomanželia po podpise zápisnice pred kostol, kde môžu
byť gratulácie.