Zaopatrovanie chorých

Pomazanie chorých

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: “Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen.

A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.” Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum – eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť  v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.

Účinky pomazania chorých

  1. Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia
  2. Spojenie s Kristovým utrpením
  3. Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti
  4. Prijatie duchovnej úľavy – chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení
  5. Odpustenie hriechov
  6. Príprava na poslednú cestu
  7. Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka

Zaopatrovanie chorých:

V psychiatrickej nemocnici Kremnica: Kňaza ku chorým, ktorí sú v psychiatrickej nemocnici Kremnica, volajte na telefónnom čísle:045/6742423 Niekedy sa môže stať, že sa momentálne nemôžete dovolať. Prosíme Vás o trpezlivosť. Na telefónnom čísle máme službu CLIP, ktorá nám slúži na rozpoznanie tel. čísla a v najbližšom čase keď budeme môcť sa Vám ozveme. V psychiatrickej nemocnici je každý týždeň v utorok o 15.30hod. sv. omša a pred ňou je možnosť svätej spovede. Najlepšie je využiť túto príležitosť. Kaplnka sv. pátra Pia sa nachádza v areáli nemocnice.

Po domoch a bytoch: V meste Kremnici sa spovedá vo štvrtok a v piatok týždeň pred 1. piatkom. Návšteva kňaza ku chorým po bytoch a domoch sa nahlasuje na telefónnom čísle: 045/6742423 alebo najlepšie cez príbuzných chorého osobne kňazovi po sv. omši v kostole.

Domov dôchodcov: Do domova dôchodcov chodíme  každý týždeň v pondelok o 15.00hod. Slúžime v ňom svätú omšu a vysluhujeme potrebné sviatosti po osobnom rozhovore.

Charitný dom Útočište: Do charitného domu chodievame podľa potreby. Personál je poučený kedy nás má kontaktovať. Eucharistiu zanášajú každú nedeľu do Charity rehoľné sestry. Raz do mesiaca je v prvý piatok slúžená sv. omša a vysluhuje sa sviatosť zmierenia po oslovení a osobnom rozhovore.