Zaopatrovanie chorých

Pomazanie chorých

Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť  v smrteľnom nebezpečenstve, ale aj po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti. Možno ju prijať opakovane pri zhoršení stavu, prípadne po dlhšom časovom úseku (raz ročne).

Účinky pomazania chorých

  1. Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia
  2. Spojenie s Kristovým utrpením
  3. Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti
  4. Prijatie duchovnej úľavy – chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení
  5. Odpustenie hriechov
  6. Príprava na poslednú cestu
  7. Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka

Zaopatrovanie chorých:

V psychiatrickej nemocnici je každý týždeň v utorok o 15.30hod. sv. omša a pred ňou je možnosť svätej spovede. Najlepšie je využiť túto príležitosť. Kaplnka sv. pátra Pia sa nachádza v suteréne pavilónu G nemocnice.

Po domoch a bytoch: Pravidelne spovedáme v prvopiatkovom týždni. Návštevu kňaza ku chorým možno nahlásiť kedykoľvek na telefónnom čísle: 045/6742423 alebo cez príbuzných chorého osobne kňazovi po sv. omši v kostole.

Domov dôchodcov: Do domova dôchodcov chodíme  každý týždeň v pondelok o 15.00hod. Slúžime v ňom svätú omšu a vysluhujeme potrebné sviatosti po osobnom rozhovore.