Vybavovanie sobáša

Vybavovanie sobáša

Všeobecné informácie

- O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade a to najmenej tri mesiace vopred. Najlepšie sa kontaktovať na tel. čísle: 0456742423, alebo email: kremnica@fara.sk.

- miesto konania: ak je to Hradný kostol sv. Kataríny. Objekt je vo vlastníctve NBS /
Národnej Banky Slovenska/ v správe múzea. Z tohto dôvodu je nutné akceptovať podmienky
múzea a prispôsobiť termín aj čas sobášneho obradu požiadavkám správcu. Tel.:0456780301.
Ak je to kostol sv. Alžbety Uhorskej alebo farský kostol sv. Františka z Asissi, tak tie sú vo
vlastníctve farnosti.

- Ak chcú mať vo farnosti Kremnica sobáš snúbenci, z ktorých ani jeden nebýva v Kremnici, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

- Ak bol niektorý zo snúbencov-žiadateľov pokrstený v inej farnosti ako je Kremnica, vyžiada si krstný list na tej fare, kde bol pokrstený. V ňom má byť uvedený dátum prvého sv. prijímania a birmovky. Ak to v krstnom liste nie je uvedené, treba iným spôsobom doložiť dátum prvého sv. prijímania a birmovky (pamätný obrázok a pod.) ak boli sviatosti vyslúžené.

- Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

- Snúbenci, ktorí žiadajú o cirkevný sobáš, si musia na Matričnom úrade v Kremnici /č. tel.0456742840/ vybaviť tzv. štátnu zápisnicu – žiadosť o uzavretie manželstva. K jej vybaveniu potrebujú originál rodných listov a platný občiansky preukaz. Túto žiadosť, vyplnenú a potvrdenú pracovníčkou Matričného úradu, prinesú na farský úrad aj s rodnými listami, až po prvom stretnutí s kňazom. Ešte pred uzatvorením sv. manželstva bude potrebné uviesť 2 ľudí, ktorí budú svedkovia pri slávnostnom akte. K tomu bude potrebné ich rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

- Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na náukach, ktoré ponúka farnosť Kremnica. Je to: stretnutie s lekárom MUDr. Ivanom Palúchom tel.č.:0456744831 a stretnutie s manželmi Peter a Beata Chrenoví. Tel.: 0456742433. Potom nasleduje stretnutie s kňazom. Možnosť iných príprav pred manželstvom ponúka napr. Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici počas troch stretnutí v šiestich témach, alebo sa zúčastnia individuálnych stretnutí po dohode s kňazom vo svojej farnosti. (www.rodinabb.sk).

Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na uvedenom linku: Snubenecka priprava záložka

-Poplatok za vyslúženie sv. manželstva zvážia podľa možnosti snúbenci.

-Kontakt na organistu: Miroslav Zaremba: zarembamiroslav@gmail.com, www.miroslavzaremba.com

Kvety a výzdobu kvetov v kostole sv. Kataríny má na starosti p.Ťahúnová Tel.č.:0907 420 004