Vybavovanie sobáša

Vybavovanie sobáša

Všeobecné informácie

- O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade, a to najmenej tri mesiace vopred. Najlepšie sa kontaktovať na tel. čísle: 0456742423, alebo email: kremnica@fara.sk. a dohodnúť si stretnutie s farárom

- Miesto konania: ak je to Hradný kostol sv. Kataríny, ta celý objekt je vo vlastníctve
Národnej Banky Slovenska, v správe Múzea mincí a medailí. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať múzeum o schválenie termínu sobáša. Tel.:0456780301; muzeum@nbs.sk
Ak je to kostol sv. Alžbety Uhorskej alebo farský kostol sv. Františka z Assisi, tak tie sú vo vlastníctve farnosti.

- Ak chcú mať vo farnosti Kremnica sobáš snúbenci, z ktorých ani jeden nebýva v Kremnici, je potrebné vyžiadať si licenciu k sobášu od farára snúbenca alebo snúbenice.

- Ak bol niektorý zo snúbencov-žiadateľov pokrstený v inej farnosti ako je Kremnica, vyžiada si krstný list vo farnosti, kde bol pokrstený.

- Snúbenci, ktorí žiadajú o cirkevný sobáš, si musia na matričnom úrade v Kremnici /č. tel.0456742840/ vybaviť  štátnu zápisnicu – žiadosť o uzavretie manželstva. K jej vybaveniu potrebujú originály rodných listov a platný občiansky preukaz. Túto žiadosť, vyplnenú a potvrdenú pracovníčkou matričného úradu, prinesú na farský úrad. Ešte pred uzatvorením sobáša bude potrebné uviesť dvoch svedkov – ich rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

- Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na predmanželských náukach

-Kontakt na organistu: Miroslav Sebastian Zaremba: tel. 0918398894; info@miroslavsebastianzaremba.com

-Výzdobu kvetov v kostole sv. Kataríny má na starosti kostolníčka p.Ťahúnová: tel.č. 0907 420 004