Vybavovanie pohrebu

Vybavovanie pohrebu

1.Pohreb zosnulého treba najprv nahlásiť v niektorej pohrebnej službe, ktorú si vyberiete.

2.Vybratá pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb (treba
totiž skoordinovať termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby; túto
koordináciu nezabezpečuje farský úrad).

3.Pohrebná služba po zistení časových možností kontaktuje príslušný farský úrad podľa
bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a
miesto pohrebu.

4.Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom, kňaz totiž
nemusí byť v tom čase k dispozícii.

5.Niekto z najbližších príbuzných príde na príslušný farský úrad, kde donesie originál
úmrtného listu pre zápis do cirkevnej matriky. Úmrtný list musí mať pečiatku štátnej matriky.

6.Príbuzní si sami zabezpečia hranie pri pohrebnej v kostole ak je sv. omša. P. organistka
Janka Markošová. Tel.: 0456742540, alebo Miroslav Zaremba. Tel.: 0918398894