Farské oznamy

Farské oznamy

Aktuálne farské oznamy nájdete aj na titulnej webovej stránke farnosti vľavo dole. Buď, keď kliknete na obrázok, alebo na: ČÍTAŤ VIAC.

od 6. augusta 2017 do 13. augusta 2017

Dokument na stiahnutie: 18_cez_rok

Farské  oznamy   -    nedeľa Premenenia Pána

6. august – 13. august 2017

vo Farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa6.8.2017 sv. Alžbety 700 Za B. pomoc pre deti, vnúčence a pravnúčence

párny

nedeľa

Premenenia pána

 

sv. Kataríny 900 Za veriacich farnosti
Kopernica 900
Lúčky 1015
sv. Františka 1800 † Jozef a Ondrej, Helena a Ján
Pondelok7.8.2017 sv. Františka 1800 † Za živých a zosnulých členov rodiny Féria
Utorok8.8.2017 Psychiatrická nemocnicasv. Františka 15301800 Na úmysel celebranta 

† Rodičia, brat, manželia s rodinami

sv. Dominika, kňaza

spomienka

Streda9.8.2017 sv. Františka 1800 Za B. pomoc pre syna Ondreja a za dušev očistci sv. Terézie Benedikty z kríža panny a mučenice, sviatok
Štvrtok10.8.2017 sv. Alžbety 800-1740 Adorácia sv. Vavrinca, diakona

a mučeníka

sviatok

sv. Františka 1800 Za  B. pomoc a pokoj v rodine
Piatok11.8.2017 sv. Františka 1800 Za zdravie a Božie požehnanie pre nášho pána farára sv. Kláry, panny

spomienka

Sobota12.8.2017 sv. Alžbety 1800 † Rodičia, súrodenci a syn Vladimír Féria
Nedeľa13.8.2017 sv. Alžbety 700 † Manžel Jozef, rodičia a brat Milan

Devätnásta nedeľa

v cezročnom období

sv. Kataríny 900 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Františka 1800 † Milan Brenkus

-  Dnes v  nedeľu 6.8. bude v Kostole sv. Františka o 16.15hod. stretnutie Ružencového bratstva.

- V stredu 9.8. bude po sv. omši „Medžugorská adorácia“.

- Od stredy 9.8. do 13.8. do nedele, bude v kláštore prebiehať turnus spoločenstva Oprav František môj dom. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí vo Františkánskom kláštore, ktorý sa uskutoční 12.8.2017. Bližšie informácie sa dozviete na plagáte. Kto by mal záujem a možnosť prispieť občerstvením na spoločné agapé môže občerstvenie doniesť v sobotu 12.8. do 10:00hod. do kláštora. Kto by chcel upiecť niečo dobré a aj takto ich potešiť, môže tak urobiť aj okrem soboty. Za vaše dary vopred ďakujeme!

- V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk.

-     Modlitba Korunka Božieho milosrdenstva – úplné odpustky: Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3. apríla 2017 vydala dekrét, podľa ktorého môžu veriaci na Slovensku od 1. júna 2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca…) – pre seba, alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva: – v kostole/kaplnke pred Eucharistiou; – alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); – alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval úplnými odpustkami – od 27.11.2016 do 26.11.2017 – všetkých veriacich:

a) Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
b) Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa
s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
c) Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.
K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.   Sekretariát WAF  (World Apostolate of Fatima)

-       Naša farnosť vás pozýva v dňoch 6.- 12.11.2017 na púť do Medžugoria spojenú so seminárom pre manželské páry. Bližšie informácie sú na nástenke.

Oznam o. biskupa Mons. Mariána Chovanca: Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať a vysluhovať. V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov.

-  Kto má chuť a najmä čas, je dôchodca, prípadne nezamestnaný prosím, keby sa zapísal na stráženie pri adorácii vo štvrtok počas dňa, aby boli aspoň dvaja. Sv. Terézia z Lisieux hovorí, že keby ľudia vedeli čo je to Eucharistia nával do kostola by musela regulovať polícia. Je to dôležitá služba Bohu a blížnemu. Je to prejav milosrdenstva tým čo pracujú, aby sa  mohli počas dňa hocikedy zúčastniť adorácie.

-  Pripomínam, že je potrebné kto plánuje sobáš zahlásiť sa 3 mesiace pred uzatvorením zväzku. Kto je ťažko chorý a nebol najmenej 1 rok na svätej spovedi nech čím skôr zavolá kňaza, aby si mohol dať do poriadku svedomie, prosím nech na to dohliadnu hlavne príbuzní. Pri vyslúžení sviatosti krstu je potrebné, aby krstný rodič spĺňal podmienky uvedené v cirkevnom práve kán. 874. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na web stránke farnosti. Ďakujem za pochopenie.

-     Záujemcovia o sv. birmovania sa môžu prihlásiť osobne do 28.5.2017. Prihlasovanie je už ukončené. Príprava už začala. Najbližšie stretnutie bude dňa 2.9.2017 o 9.00hod. už vo svojej skupinke.

-      Chrámový spevácky zbor CHORUS CREMNICIENSIS oznamuje všetkým priaznivcom, že od 1.10.2014 pozmenil svoje hlasové obsadenie a naďalej bude na slávu Božiu a radosť ľudskú spievať v ženskom zložení. Svojim bývalým aktívnym členom srdečne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a do svojich radov pozýva záujemkyne o chrámový spev. Stretávame sa každý pondelok o 18.00 hod. vo farskej klubovni. Príďte medzi nás!

-     Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17.3.2015 stanovila normu ohľadom manželských ohlášok:

-      V našej farnosti sa budú ohlášky oznamovať na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti najmenej počas 3 týždňov pred sobášom.

-       Manželstvo totiž nie je len osobnou záležitosťou snúbencov; manželstvo sa významne dotýka aj cirkevného aj občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by manželstvo mohlo byt neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Ohlášky pred uzatvorením sviatosti manželstva vo Farnosti Kremnica

-           Dňa 02.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Pavol Blšťák z Pastuchova a Ing. Zuzana Pálešová z Kremnice.

-         Dňa 09.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Jozef Ľupták z Detvy a Martina Považanová z Detvy.

-         Dňa 09.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Mgr. Michal Ganobčík z Kriváňa a Mgr. Mária Oravcová z Kremnice.

-          Dňa 15.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť Ing. Martin Slašťan z Kremnice a MUDr. Lucia Gregová z Nižnej Pisanéj.

-         Dňa 15.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Ing. Tibor Szabó z Levíc a Lucia Kosznovszka z Hliníka nad Hronom.

-         Dňa 16.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Ing. Jozef Havran a Hornej Vsi a Ing. Veronika Chromá z Kremnice.

-         Dňa 16.09.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Marek Luterančík z Veľkého Slivníka a Mariana Považanová z Kremnice.

-          Dňa 27.10.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť Marcel Horvát z Hornej Vsi a Mgr. Zuzana Čuvarová z Kremnice.


Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi

na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.