Farské oznamy

Farské oznamy

od 10. decembra 2017 do 17. decembra 2017

Dokument na stiahnutie: 2 adventna nedela

Farské  oznamy   -    Druhá adventná nedeľa

10. decembra – 17. decembra 2017

vo Farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa10.12.2017 sv. Františka 700 † Matej a B. požehnanie pre deti, vnúčatá a zdravie pre dcéru

párny

Druhá adventná nedeľa

liturgický rok „B“

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 Za B. pomoc a zdravie pre Máriu, Ivu, Jozefa a Janku
Pondelok11.12.2017 Pondelok po 2. adventnej nedeli
sv. Alžbety 1800 † rodina Ivanová
Utorok12.12.2017 Psychiatria 1530 Na úmysel celebranta Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľs.
sv. Alžbety 1800 † rodičia Ondrej a Katarína
Streda13.12.2017 sv. Alžbety 700 † manžel Jozef, rodičia Emília a Štefan sv. Lucia, panna a mučenica,

spomienka

sv. Alžbety 1800 Za pokoj a zdravie v rodine
Štvrtok14.12.2017 sv. Alžbety 700 Poďakovanie za doterajšiu pomoc a milosti a prosba o B. požehnanie, vieru a zdravie sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
sv. Alžbety 800-1700 Adorácia
sv. Alžbety 1800 Za živých a † členov rodiny
Piatok15.12.2017 sv. Alžbety 700 † Alžbeta Piatok  po 2. adventnej nedeli
sv. Alžbety 1800 † Milan Budáč
Sobota16.12.2017 sv. Alžbety 700 † Ján, Pavlína ich rodičia a súrodenci Sobota po 2. adventnej nedeli
sv. Alžbety 1800 † manželia Paulína a Mikuláš Urgeloví
Nedeľa17.12.2017 sv. Františka 700 Za duše v očistci

Tretia adventná nedeľa

„Gaudete“

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv.  Františka 1830 Na úmysel celebranta

 

-Dnes v nedeľu pozývame všetky deti, na ďalšie stretnutie koledovania o 14.00hod. do fary. Tešíme sa na Teba!

-   Všetkých malých a veľkých pozývame dnes v nedeľu 10.12. o 15.00 hod. do fary na Mikuláša.

-   Pri celoslovenskej jesennej zbierke na charitu sa vyzbieralo  280,95€. Za dary Pán Boh zaplať.

-   Prežívame adventné obdobie. Má dve časti. V prvej časti od Prvej adventnej nedele do 16. decembra si pripomíname očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V druhej časti od 17. do 24. decembra si pripomíname tzv. „historický Advent“ čas prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí. Adventné obdobie  je časom nábožného a radostného očakávania.

-   Ranné sv. omše počas Adventu do 16. decembra budú rorátne.

-   Od 4.- 15.12. bude zbierka čistiacich, hygienických potrieb, trvanlivých potravín, sladkostí, ktorú môžete priniesť do kostola sv. Alžbety. Zbierka sa organizuje pre združenie Maják nádeje z Košíc a je určená ako pomoc rodinám v núdzi. Podeľme sa, pamätajme na chudobnejších od nás.

-   V piatok pozývame deti a mládež na nácvik zboru, ktorý sa uskutoční o 16.00hod. vo fare.

-   Kto má záujem v tomto roku prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše v kostole do zoznamu na stolíku s katolíckymi periodikami. Koledovať sa bude v našej farnosti 25.12.

-   V nedeľu 17.12. večerná sv. omša v Kostole sv. Kataríny nebude pre konanie vianočných trhov v areály zámku. Bude v Kostole sv. Františka v rovnakom čase.

-   Od nedele 17.12. začíname druhú časť Adventu, kde si chceme sprítomniť bezprostredné udalosti pred narodením Ježiša Krista.

-   V nedeľu 17.12. sa Svätý Otec, pápež František dožíva 81 rokov života. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách a obetách, aby mu Pán dával zdravie i silu plniť poslanie Petrovho nástupcu.

-   Budúci víkend sa bude predávať náš farský časopis Žito spoločne s darčekom a bude aj vianočná súťaž. V časopise sa nachádza aj rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov. Bližšie informácie neskôr. Cena je 0,50€.

-   V našej farnosti bude vianočné spovedanie v sobotu 23.12.2017. Spovedať sa bude od 16.00 – 17.00hod. vo fare a v Kostole sv. Alžbety.

-   Ak máte vo svojom okolí chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a chceli by pristúpiť k vianočnej sv. spovedi a nemôžu prísť do kostola prosím o nahlásenie ich u niektorého z kňazov.

-   Betlehemské svetlo budú roznášať slovenskí skauti v sobotu 23. decembra 2017. Do nášho mesta Kremnica príde vlakom do železničnej stanice Os 7504 o 15.08hod.

-     Modlitba Korunka Božieho milosrdenstva – úplné odpustky: Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3. apríla 2017 vydala dekrét, podľa ktorého môžu veriaci na Slovensku od 1. júna 2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca…) – pre seba, alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva: – v kostole/kaplnke pred Eucharistiou; – alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); – alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval úplnými odpustkami – od 27.11.2016 do 26.11.2017 – všetkých veriacich:

a) Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
b) Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa
s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
c) Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.
K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.   Sekretariát WAF  (World Apostolate of Fatima)

Oznam o. biskupa Mons. Mariána Chovanca: Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať a vysluhovať. V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov.

-  Kto má chuť a najmä čas, je dôchodca, prípadne nezamestnaný prosím, keby sa zapísal na stráženie pri adorácii vo štvrtok počas dňa, aby boli aspoň dvaja. Sv. Terézia z Lisieux hovorí, že keby ľudia vedeli čo je to Eucharistia nával do kostola by musela regulovať polícia. Je to dôležitá služba Bohu a blížnemu. Je to prejav milosrdenstva tým čo pracujú, aby sa  mohli počas dňa hocikedy zúčastniť adorácie.

-  Pripomínam, že je potrebné kto plánuje sobáš zahlásiť sa 3 mesiace pred uzatvorením zväzku. Kto je ťažko chorý a nebol najmenej 1 rok na svätej spovedi nech čím skôr zavolá kňaza, aby si mohol dať do poriadku svedomie, prosím nech na to dohliadnu hlavne príbuzní. Pri vyslúžení sviatosti krstu je potrebné, aby krstný rodič spĺňal podmienky uvedené v cirkevnom práve kán. 874. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na web stránke farnosti. Ďakujem za pochopenie.

-     Záujemcovia o sv. birmovania sa môžu prihlásiť osobne do 28.5.2017. Prihlasovanie je už ukončené. Príprava už začala. Najbližšie stretnutie bolo dňa 2.9.2017 o 9.00hod. už vo svojej skupinke.

-      Chrámový spevácky zbor CHORUS CREMNICIENSIS oznamuje všetkým priaznivcom, že od 1.10.2014 pozmenil svoje hlasové obsadenie a naďalej bude na slávu Božiu a radosť ľudskú spievať v ženskom zložení. Svojim bývalým aktívnym členom srdečne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a do svojich radov pozýva záujemkyne o chrámový spev. Stretávame sa každý pondelok o 18.00 hod. vo farskej klubovni. Príďte medzi nás!

-     Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17.3.2015 stanovila normu ohľadom manželských ohlášok:

-      V našej farnosti sa budú ohlášky oznamovať na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti najmenej počas 3 týždňov pred sobášom.

-       Manželstvo totiž nie je len osobnou záležitosťou snúbencov; manželstvo sa významne dotýka aj cirkevného aj občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by manželstvo mohlo byt neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Ohlášky pred uzatvorením sviatosti manželstva vo Farnosti Kremnica

-        v najbližšom čase budú pridané ďalšie manželské páry.


Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi

na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.