Koledovanie – Dobrá novina 2021

 

V tomto roku prebieha už 27. ročník koledovania Dobrej noviny.* Snažíme sa aj my každý rok nejakým spôsobom zapojiť do koledovania a ohlásiť tak radostnú zvesť o narodení malého Ježiška. Chceme byť s koledovaním blízko pri vás aj v tomto roku a radi by sme vám ponúkli viacero možností ako prispieť.

Naši mladí sa do koledovania v tomto roku zapojili spievaním kolied. Vypočuť si ich môžete na týchto linkoch:
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám: https://youtu.be/7Y9MUlu_900
Zvestujeme Dobrú novinu: https://youtu.be/uVsRHOPnJzw
Radujme sa valasi: https://youtu.be/ojI7hlep4cM
V 27. ročníku Dobrej noviny je hlavnou postavou kuchár George Juma, ktorý rozbieha v Ugande svoje malé podnikanie. Viac sa aj o Georgovi dozviete v Dobrých novinách Dobrej noviny, v letáku alebo na webovej stránke www.dobranovina.sk.

Ak by ste mali záujem aj vy prispieť pre deti v Afrike finančným darom, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi až do 6. januára.

-odovzdať váš finančný dar osobne Borisovi Kollárovi
(+421 904 906 927, boris.kollar@gmail.com)

-poslať finančný príspevok na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894
(do poznámky uveďte e-mail alebo korešpondenčnú adresu a variabilný symbol
za našu farnosť Kremnica – 2721100828)

-cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

(do  poznámky uveďte e-mail alebo korešpondenčnú adresu)

Úsilie Dobrej noviny sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov ako aj za navštívené rodiny a partnerov Dobrej noviny v Afrike. V mene Dobrej noviny vám ďakujeme za vašu podporu.

Boris Kollár, zodpovedná osoba za eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Kremnici

*Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – HKSD spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň program rozvojového vzdelávania počas celého roka. V tomto roku prebieha už 27. ročník Dobrej noviny. (erko.sk, dobranovina.sk)

 

read more
 
 

Výmena krytiny na fare

Dňa 23. novembra bola úspešne ukončená realizácia projektu s názvom “Kremnica – Rímskokatolícka fara, výmena strešnej krytiny, 2. etapa”, ktorý bol finančne podporený dotáciou vo výške 15 000 eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe zmluvy č.: MK-2661/2021-423 v rámci programu Obnovme si svoj dom. Pred dvoma rokmi bola realizovaná prvá časť výmeny krytiny, nakoľko dochádzalo k zatekaniu vody pri zrážkach do podkrovného priestoru a hrozilo poškodenie aj konštrukcie samotného krovu. Vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa podarilo vymeniť asi polovicu starej krytiny, obsahujúcej azbest, za novú vo forme plechových šablón ukladaných na koso na základe podmienok stanovených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

 

Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
K správe bolo vydané AUDIO.mp3

Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

“Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.

Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.

Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.”

Zdroj: TK KBS

 
 

Misijná obnova 17.10. – 21.10.2021

Program obnovy misií v Kremnici (pdf.)

 

Nedeľa 17.10. téma: Sviatosť zmierenia

07:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/špitálsky kostol/

09:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/Kopernica/

10:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/farský kostol/

10:30 sv. Omša s misijným príhovorom

/Lúčky/

15:00-16:00 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/farský kostol/

16:00 Misijný príhovor pre očkovaných

/farský kostol/

18:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/zámok/

19:30 film Ostrov (RUS, 110 min., SK titulky)

/farský kostol/

 

Pondelok 18.10. téma: Zmierenie s Bohom

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom /špitálsky

kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom /farský

kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

 

Utorok 19.10. téma: Na dne

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom /špitálsky

kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom /farský

kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

 

Streda 20.10. téma: Otec mu vyšiel v ústrety,

objal ho

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom /špitálsky

kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom a

pomazaním chorých /farský kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

 

Štvrtok 21.10. téma: Starší brat

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom a

pomazaním chorých /špitálsky kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom /farský

kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Misijná obnova – to je čas, keď môžeš Bohu dovoliť znovu rozdúchať plameň viery, nádeje a lásky k

dobrému Bohu, ktorý v Tebe začal dobré dielo a chce ho aj dokončiť. Dovolíš mu to?

tvoji bratia kapucíni, misionár

 

 

Slávnosť udelenia sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania udelí generálny vikár Banskobystrickej diecézy – Mons. Branislav KOPPAL 31 birmovancom
počas sv. omše 10.10.2021 o 10.30 v kostole Sv. Kataríny v Kremnici.

Slávnosť birmovky bude prebiehať v OTP režime.
(Všetci musia byť buď Očkovaní, alebo Testovaní, alebo Prekonali ochorenie COVID-19).

Program prípravy a slávnosť birmovky

8.10.2021 (piatok) o 16.00 hod. - Upratovanie a výzdoba kostola kostol sv. Kataríny (na zámku) – určení rodičia

9.10.2021 (sobota) od 9.00 do 10.00 hod - Sv. spoveď birmovanci a rodina

9.10.2021 (sobota) o 12.00 – 13.00 hod. – Nácvik – Kostol sv. Kataríny (na zámku)

10.10.2021 (nedeľa) o 10.30 – Sviatosť birmovania v Kostole sv. Kataríny (na zámku)

Prosíme o modlitby za všetkých birmovancov, ktorí prijmú sviatosť birmovania.

Sv. omša je vyhradená len pre birmovancov a ich rodiny!
Za pochopenie ďakujeme.

 

Modlitba zverenia diecézy pod ochranu sv. Jozefa

Modlitba zverenia Banskobystrického biskupstva pod ochranu svätého Jozefa

 

(Modlitbu predniesol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec dňa 19. marca 2021

vo farskom kostole v Sebechleboch.)

 

 

„Svätý Jozef, verný Máriin ženích a pestún Božieho Syna. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy, našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu. S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval i pracoval. Prežíval si ťažkosti i radosti ľudského života a ľudskej rodiny a miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu.

Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc v potrebách našej diecézy. Zverujeme ti náš náboženský život. Daj, aby naša diecéza a jej farnosti, komunity, spoločenstvá i rodiny boli miestami nábožnosti a svätosti. Prosíme ťa za našich kňazov, rehoľníkov, rehoľnice i všetky zasvätené osoby. Nech príklad tvojho dôverného vzťahu s Božím Synom pomáha každému z nich neustále budovať hlbší vzťah s Kristom.

Prosíme ťa za naše rodiny. Vypros im u Božieho Syna, o ktorého si sa s otcovskou láskou staral, aby každá z nich bola spoločenstvom osôb, ktoré spája láska, obeta a vzájomné odpustenie.

Prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, opustených i tých, ktorí s námahou a obetavosťou v dnešnej dobe nastavujú svoje životy. Ty sám si neraz prežíval ťažkosti života. Nech tvoj trpezlivý a tichý príklad je pre nich posilou v každodenných námahách a obetách.

Pomáhaj nám všetkým, aby sme neustále, mali pred očami milovaného Boha. Vypros nám silu, aby sme každý jednotlivo a všetci spoločne bojovali proti hriechu, zlozvykom a usilovali sa o čnosti. Daj, aby sme sa čoraz viac snažili o bratskú lásku voči sebe navzájom i voči tým, ktorí nepatria do našej rodiny alebo tým, ktorí nám niekedy ublížili.

Svätý Jozef, bdej nad nami tak, ako otec nad svojimi deťmi, aby sme sa stali obrazom Spasiteľa. Vyprosuj nám u Božieho Syna silu kráčať Božími cestami, čerpať silu z pokladu Božieho slova a Eucharistie.

Vypros nám v tejto neľahkej životnej a pandemickej dobe Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, zdravie tela i ducha, nehynúcu nádej a vieru v Božiu dobrotu a lásku.

A keď nastane posledný deň a hodina nášho pozemského života, vypros nám spolu so svojou Nevestou, Božou matkou Máriou milosť, aby sme mohli hľadieť na tvár Božieho Syna po všetky veky vekov.

Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás!“

 

Nové číslo časopisu Rozmer

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Obsah čísla 1/2021

 

On nás aj uzdraví biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Náboženský hlas pre Donalda Trumpa – Ešte máme v živej pamäti nedávne hektické americké prezidentské voľby, ktoré boli najmä pre podporovateľov Donalda Trumpa, teda predovšetkým pre voličov z evanjelikálnych kruhov bojujúcich za zachovanie tradičných rodinných a etických hodnôt, značne kontroverzné a mnohí sa s ich výsledkami dodnes nevedia zmieriť. Ako voľby dopadli, vieme: Trump sa po druhýkrát nestal prezidentom najväčšej svetovej veľmoci. Avšak vráťme sa o jedno volebné obdobie späť, keď sa mu to podarilo, a dobovou štúdiou zo začiatku roka 2017 si pripomeňme tamojšiu evanjelikálnu scénu a pokúsme sa zodpovedať otázku, nakoľko sa jej podpora a vplyv pričinili o vtedajšie Trumpovo víťazstvo. (Mgr. Miloš Mrázek, ThD.)

Americkí evanjelikáli a Donald Trump – V súvislosti s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom svetové médiá často referovali o jeho spojení s americkými evanjelikálmi. Ide o široké a vnútorne veľmi bohato diferencované hnutie pozostávajúce z veľkého počtu rôznych denominácií, samostatných cirkevných zborov či tzv. paracirkevných organizácií. Evanjelikalizmus vznikol na pôde britského a amerického protestantizmu a jeho hlavnými náboženskými koreňmi sú pietizmus, puritánstvo a prebudenecké hnutie. V žiadnej inej protestantskej krajine nebol tak masívne rozšírený ako práve v Spojených štátoch, kde sa stal nielen náboženskou, ale i politickou hybnou silou. (PhDr. Radomír Malý)

Vzostupy a pády amerického evanjelikalizmu (1) – Spojené štáty sa považujú za krajinu, kde pri zrode kultúry a náboženstva stoja tzv. bieli anglosaskí protestanti pochádzajúci z anglických kolonistov z radov puritánov, ktorých následníci sú známi ako americkí evanjelikáli. Tí sa dodnes k týmto otcom pútnikom hlásia. Evanjelikáli tradične v USA rozhodujú prezidentské voľby a ich premeny ovplyvňujú tiež smer americkej politiky. Cieľom tohto trojdielneho seriálu bude objasniť náboženský a politický vývoj tejto dnes už celosvetovej veľmoci od čias osídlenia východného pobrežia puritánmi až po obdobie vlády prezidenta Donalda Trumpa. (doc. PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, PhD., ThD.)

Mysticizmus v západnom ezoterizme (3) – Hovorí sa, že náš staručký kontinent stojí na troch nohách – na Aténach, Jeruzaleme a Ríme. Atény symbolizujú starogrécku múdrosť, Jeruzalem židovsko-kresťanskú zbožnosť a morálku a Rím zase právnu vyspelosť. Pristavme sa teraz pri prvom pilieri európskej vzdelanosti – starogréckej filozofii. O vplyve Platóna, Aristotela či ďalších mysliteľov antického sveta na kresťanských teológov a učencov sa už toho popísalo mnoho, avšak menej sa už vie o ich ezotericko-mystickom zameraní. Tretie pokračovanie seriálu o dejinách západného ezoterizmu priblíži nielen osobnosť najvýznamnejšieho gréckeho filozofa Platóna, ale tiež to, ako tento velikán inšpiroval o niekoľko storočí neskôr mysticky orientovaného Plótinosa a ďalšie osobnosti z radov novoplatonikov. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Doktríny postavené na piesku (2) – V druhej časti seriálu o hlavných doktrínach Jehovových svedkov sa zameriame na ďalšiu ich náuku, ktorou sa odlišujú od väčšiny kresťanských cirkví – na slávenie Pánovej večere (Eucharistiu). Svedkovia totiž na rozdiel od zvyšku kresťanského sveta tvrdia, že Pánovu večeru majú kresťania oslavovať iba raz ročne a aktívne sa na nej zúčastňujú iba tí, čo patria do tzv. privilegovanej vrstvy 144-tisíc kresťanov nazývaných aj ako „pomazaní“ alebo „malé stádo“. Sú to tí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebesiach nad rajskou Zemou, zatiaľ čo ostatní svedkovia, majúci nádej na život iba v pozemskom raji, sa zúčastňujú na Pánovej večeri len ako pasívni pozorovatelia. Čo vedie Jehovových svedkov k presadzovaniu tejto segregačnej doktríny a aké je historické pozadie tohto učenia? (Mgr. Albert Lučanský)

Svet biblických symbolov (4) – Čísla mali od nepamäti na ľudí značný vplyv. Nielenže sa bez nich nezaobídeme pri našich matematických výpočtoch, ale ešte aj dnes sa nájdu takí, čo od nich odvodzujú svoj osud. Poznáme však ich symboliku? Vieme, aký význam sa za jednotlivými číslami skrýva v rozličných kultúrach, astrológii či numerológii? Záverečná časť seriálu o biblických symboloch poodhalí skutočnosť, že s hoci diametrálne odlišným ponímaním mala symbolika čísel svoje miesto aj v židovsko-kresťanskom prostredí a samotnej Biblii. (Mgr. Igor Janiga)

Bludné náuky a sekty v stredoveku (3) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme pozornosť zamerali na základné teologické východiská ikonodulov, zástancov úcty k posvätným obrazom, a ich oponentov ikonoklastov, ktorí naopak proti tejto úcte horlivo bojovali. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2021 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2020 – každý iba za 4,00 € (resp. 3,00 €). Celú kolekciu ročníkov 2008 až 2021 (teda vrátane predplatného na tento rok, spolu 53 dostupných čísel) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú akciovú cenu 30 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Informoval: Boris Rakovský

 

Pastiersky list Veľká noc

Veľká noc – Ježiš nám dáva nádej 4. apríl 2021

 

(Pastiersky list Banskobystrickej diecézy)

 

Drahí bratia a sestry, milá mládež, srdečne vás všetkých pozdravujem!

 

Viac ako rok prežívame epidemickú situáciu. Všetci sme z toho smutní a unavení. Predsa však, my veriaci, máme dnes dôvod na radosť. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, zvíťazil nad zlom, hriechom a smrťou – a povoláva nás k účasti na jeho víťazstve.

Čo to pre nás znamená? V prvom rade ide o nádej na večný život. V Druhej knihe Machabejcov (napísaná bola v rokoch 130-125 pred Kristom) čítame, čo očakávali siedmi pokrvní bratia, ktorých pohanský kráľ Antiochus IV. Epifanes (vládol v rokoch 175-163 pred Kristom), odsúdil na smrť: „Ty zlostník, odstraňuješ nás síce z časného života, ale Pán všehomíra, pre ktorého zákony zomierame vzkriesi nás pre večný život“ (2 Mach 7, 9).

„Nádej na večný život“ bola vyjadrená aj v iných knihách Starého zákona. Napr. v Knihe žalmov čítame: „Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť“ (Ž 16, 11). V Knihe Jób ťažko skúšaný a veľmi chorý muž takto dúfa: „Oslobodený od tela budem vidieť Boha“ (Jób 19, 26).

Pravdaže, nádej na večný život nám najviac priblížil Pán Ježiš. On nám zjavil plné poznanie pravdy o živote po smrti. Toto poznanie je obsiahnuté v Evanjeliu: bude to blažené prebývanie spolu s ním, pretože Boh nás jedinečne vnútorne zmenil. Ten, kto ho nasleduje, ten sa stáva Božím dieťaťom. Víťaziaci Kristus Pán nás urobil svojimi dcérami a synmi – dedičmi neba.

Máme si azda myslieť, že ovocie vzkriesenia – teda večný život, budeme môcť užívať až po smrti? Že tu v pozemskom živote ešte nič z tejto veľkonočnej nádeje nemáme a nedostaneme?

Nie, tak to nie je. Veľkonočná nádej na večnosť nás začína obohacovať už tu, v pozemskej životnej skúške. Nádej automaticky preniká celú ľudskú bytosť.

Pavol apoštol v Liste Galaťanom učil: „Vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete“ (Gal 5, 13-17).

Pavol dôrazne žiadal svojich súčasníkov – a teda aj nás, aby sa naše vykúpenie prejavovalo navonok pekným kresťanským životom.

Preto svätý pápež Lev Veľký (440 – 461) kázal: „Keď sa náš Pán Ježiš Kristus narodil ako pravý človek, pričom neprestal byť pravým Bohom, položil v sebe základ nového stvorenia a svojím príchodom dal ľudskému pokoleniu duchovný začiatok. Ktorá myseľ dokáže pochopiť toto tajomstvo, ktorý jazyk vysloviť túto milosť? Neprávosť sa mení na nevinnosť a starina na novosť“ (Sermo 7 in Nativitate Domini). Pápež formoval kresťanov tak, aby to „nové“ – teda Kristovo správanie a príklad – prejavovali aj v praktickom živote.

Určite, vzorný a obetavý Ježišov život, zavŕšený víťazným vzkriesením, je pokladnicou dobrých a krásnych čností. Smelší autori sa pokúsili niektoré z nich aj vymenovať: príklad hrdinstva; príklad chrabrého zápasu a dodržania slova; víťazstvo dobra a pravdy; víťazstvo života nad smrťou; vernosť slov a priateľstva.

V tej istej kázni pápež Lev ďalej burcuje: „Zobuď sa, človeče, a spoznaj vznešenosť svojej prirodzenosti. Spomeň si, že si bol stvorený na Boží obraz, lebo aj keď bol v Adamovi porušený, v Kristovi sa opäť obnovil. Užívaj viditeľné stvorenia, ako ich treba užívať, ako užívaš zem, more, nebo, vzduch, pramene i rieky. A všetko, čo je v nich krásne a obdivuhodné, zameraj na chválu a oslavu Stvoriteľa!“

A naozaj, dobrý kresťanský život mnohých veriacich za dvetisíc rokov je hmatateľným dôkazom Pánovho zmŕtvychvstania a stálej duchovnej moci tohto jeho víťazstva.

Významný francúzsky historik a pedagóg, Ernest Lavisse (1842-1922), vyhlásil: „Ja, ako historik, neviem, čo sa stalo v Jeruzaleme vo Veľkonočné ráno. Ale dobre viem, že v ten deň sa narodilo ľudstvo, ktoré nezomiera.“

Časopis Slovenské hlasy z Ríma (č. 8-9/1987) opísal nasledujúcu skutočnú udalosť. Nad morom havarovalo súkromné lietadlo, v ktorom boli len dve osoby, pilot a bohatý štyridsiatnik, podnikateľ Jacques Neuille. Pilot zahynul, Jacques sa zachránil na maličkom ostrove, ktorý však bol ostrovom malomocných. Úľava z toho, že prežil, sa zmenila na hrôzu. Okolo seba videl ľudské príšery, ich hnijúce telá, zúfalé tváre… a zachvel sa. Tých mrzákov bolo čoraz viac. Jednému chýbala pravá ruka, iný mal nohu na mnohých miestach rozožratú strašnou chorobou. Ďalší mal na mieste nosa len strašný čierny otvor…

Až potom prišiel muž v habite so zarastenou tvárou a s dobráckym úsmevom. Bol to katolícky kňaz – misionár, ošetrovateľ. Jacques Neuille nechápal, čo tohto kňaza drží na mieste smrti? Kňaz mu povedal: „Drží ma tu nádej na blaženú večnosť. Preto slúžim a milujem týchto chudákov.“

Jacquesa to mimoriadne oslovilo. On, ako podnikateľ veril peniazom, veci duchovné mu boli vzdialené. Roky nechodil do kostola a Boha „neevidoval“. Teraz sa však rozhodol, že sa tomuto obetavému kňazovi po dlhých rokoch úprimne vyspovedá.

Jacquesa najviac trápilo to, že chcel zabiť svojho rodného brata. Mal vtedy 19 rokov a umrela im matka. Neplakal však za ňou. Už mal srdce zatvrdnuté, skazené a celý horel túžbou po bohatstve. Hlavou mu prebehla krutá myšlienka: „Zabijem brata a celý rodinný majetok pripadne mne.“ V noci s kuchynským nožom v ruke sa priblížil ku spiacemu 11 ročnému bratovi. Mal vypité a tak sa stalo, že miesto srdca prebodol bratovi celú dlaň pravej ruky. Brat od strachu ušiel z domu a odvtedy nebolo po ňom ani chýru.

Teraz by rád napravil svoj hriech. Rád by rozširoval na zemi lásku… Ale nie tu, na tomto strašnom ostrove, chcel by sa vrátiť medzi ľudí. Misionár ho rozhrešil a potešil ho. Povedal mu, že o dva týždne príde loď, ktorá dováža lieky a obväzy. Môže odísť s ňou…

Jacques  sa veľmi potešil. Mal zachránené nielen telo, ale aj dušu. Zásobovacia loď prišla načas. Čln odvážal Jacquesa na loď. Vtedy kňaz – misionár stojac na brehu vysoko dvihol pravú ruku a požehnal ho. Jacques od prekvapenia stŕpol. V žiari zapadajúceho slnka celkom zreteľne videl žehnajúcu misionárovu ruku a dlaň, cez ktorú sa tiahla hrubá červenkastá jazva! Misionár, bol to jeho rodný brat, sa na neho milo usmial.

Jacques Neuville nebol schopný ani pohnúť jazykom. Stál zmeravený a odhodlaný, napraviť všetko, čo dovtedy kazil.

Drahí bratia a sestry, aj my na Veľkú noc dostávame novú šancu napraviť svoj život, lebo sme obdarovaní veľkou nádejou, ktorú nám garantuje Ježiš. Využime to.

Vinšujem vám pokojnú a milostiplnú Veľkú noc! Nech nádej na večný život prenikne celý náš život a motivuje nás k obetavému konaniu dobra.

 

Všetkých vás zo srdca žehnám!

Mons. Marián Chovanec, biskup

 

 

Pastiersky list

Pastiersky list

Konferencie biskupov Slovenska

k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

 

Drahí bratia a sestry,

v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).

Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.

K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Dobová tlač nazvala túto radostnú skutočnosť „takým veľavýznamným historickým dňom, akým bol deň, v ktorom dal Štúr Slovákom slovenčinu za jednotný národný jazyk“. Pri vysviacke biskupov išlo o závažný medzník v usporiadaní náboženského života na území Slovenska v rámci prvej Česko-Slovenskej republiky. V tomto usporiadaní vidieť aj úsvit vzniku budúcej Slovenskej cirkevnej provincie (1977).

Dôvera vložená do nových biskupov bola v nasledujúcich rokoch v celom rozsahu naplnená. Stali sa nielen správcami, ale predovšetkým otcami zvereného ľudu. Ich plné nasadenie za dobro veriacich bolo cítiť v mnohých oblastiach života, no najmä v duchovnej oblasti. Očividne nastala obroda náboženského života. Nevídaný rozmach dosiahlo – okrem iného – misijné hnutie, keď sa Slovensko stalo jednou z popredných krajín Európy v podpore misií. Budovanie duchovných i hmotných hodnôt prinieslo bohaté ovocie. Už po uplynutí niekoľkých rokov a z mnohých ďalších žila Cirkev nasledujúce desaťročia, ba žije až doteraz. Ich náboženské úsilie bolo,  žiaľ, najmä u Božieho služobníka Jána Vojtaššáka poznačené neprajnosťou zo strany nastupujúceho ateistického režimu, nespravodlivým súdom a dlhým väznením.

Keď si s vďačnosťou pripomíname vysviacku troch slovenských biskupov ako významný historický medzník, nemôžeme nevidieť jeho korene, ktoré siahajú až do cyrilo-metodského obdobia. Nitra totiž bola zvolená pred sto rokmi ako miesto konsekrácie biskupov práve pre svoju historickosť, ako „mesto Metodovo“, a pôsobenie týchto biskupov bolo pokračovaním v brázde cyrilo-metodskej misie.

Dnešný deň sa v univerzálnej Cirkvi slávi ako sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Veď oni svojím významom presiahli dobu, v ktorej pôsobili. Vytvorili hodnoty dodnes nábožensky a kultúrne formujúce a stvárňujúce národy Európy, ba i sveta. Ich posolstvo v čase zrodu kresťanskej Európy bolo – osobitne pre slovanské národy – zvlášť potrebné a ostáva aktuálne až do súčasnosti.

Oživotvorenie cyrilo-metodských hodnôt je inšpiratívne aj pre dnešného človeka, v časoch, keď sa zdanlivo končí a zaniká tradičná kultúra, pribúdajú pocity neistoty, úzkosti a vyprázdnenosti. Solúnski bratia sú aj dnes poslami nádeje. Potvrdzujú, že náboženské, kultúrne a duchovné úsilie má svoj zmysel, a že je to dlhodobý proces „odovzdávania a prijímania“. Mali by sme sa k ich posolstvu v plnej miere a v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu, ktorý má svoju stabilitu. Slová pápeža sv. Jána Pavla II. – vyrieknuté 30. júna 1995 pred tristotisícovým zástupom prevažne mladých, v Nitre-Janíkovciach – stále platia: „Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií od čias svätého Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte.“

Drahí bratia a sestry, zveľaďujeme dar viery aj tým, že sa budeme k náboženským hodnotám hlásiť v nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva.

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach,“ povedal Pán Ježiš v evanjeliu (Matúš 10,32). Využime, každý osobne, aj túto príležitosť, aby sme potvrdili svoju prináležitosť ku Kristovi a k jeho Cirkvi.

Zároveň si pripomeňme, že naša viera nemôže zostať iba „na papieri“, ale má sa uskutočňovať konkrétnym spôsobom:

– v modlitbe, bohoslužbe, v praktizovaní lásky k Bohu a k blížnemu, v prejavoch telesného aj duchovného milosrdenstva.

Nastávajúci čas je možnosťou hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa vzdialili, intenzívnejšie svedčiť o pôsobení Boha v našich životoch;

aby svet aj naším prostredníctvom počul o jeho láske, aby sa nielen skrze naše slová, ale najmä skutky dozvedel o jeho dobrote.

Veľa sme od Pána Boha dostali: veľkodušne, bezodplatne, štedro. Pripomeňme si to, a prijatú veľkodušnosť a štedrosť aj my odvážne prejavujme.

„Modlitbou nezmeškáš, almužnou neschudobnieš“, učili naši rodičia. Praktizujme to aj v dnešnej dobe. Robme, čo je v našich silách, aby nik nezostal pozadu, vylúčený, skartovaný – ako nám to pripomína Svätý Otec –, aby sa na nikoho nezabudlo.

Aj pri očakávanom sčítaní – drahí bratia kňazi, milí veriaci  – buďme vo farnostiach ochotne nablízku tým, ktorí nemajú k dispozícii moderné technológie. Pomôžme najmä seniorom a bratom a sestrám, ktorí môžu mať obavy, či ťažkosti s elektronickými prostriedkami. Vydávajme v každej situácii vynachádzavé, živé svedectvo o viere, ktorú sme od predchádzajúcich generácií prijali, o nádeji a láske, ktoré uchovávame v našich srdciach.

Na záver sa modlíme so zomierajúcim svätým Konštantínom-Cyrilom, ktorého deň narodenia pre nebo (štrnásty február 869) si dnes pripomíname:

„Pane, Bože môj, zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nesúceho a nehodného svojho sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby. [...] Všetkých spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej viere [...] spravuj ich svojou mocnou pravicou, skry ich pod ochranu svojich krídel, aby všetci chválili a slávili tvoje meno“ (porovnaj: Život Konštantína, osemnásta kapitola).

V úsilí o zachovanie týchto hodnôt vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi.