Pozvánka na On je živý 2020

 

Srdečne Vás pozývame na nasledovné podujatie:

Komunita Emanuel na Slovensku organizuje už 25 rokov evanjelizačné stretnutie pre mladých vekom aj srdcom, ktoré nesie názov On je živý. Tohoročné jubilejné stretnutie sa bude konať v dňoch 7. – 9. februára 2020 v mestskej športovej hale v Trenčíne. Ústrednou témou bude výzva, ktorou sa na ľudí všetkých dôb obracia Víťaz nad smrťou Ježiš Kristus: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie…“ (Jn 11,25).

Na stretnutie prijal pozvanie Jean -Luc Moens, moderátor služby Charis, ktorý vyjadril veľkú túžbu stretnúť sa so zástupcami charizmatických spoločenstiev. Preto sme v piatok plánovali toto stretnutie a večer modlitieb. Situácia sa však zmenila a Jean-Luc Moens nemôže prísť, no aj napriek tomu máme túžbu sa  stretnúť so zástupcami spoločenstiev a spoločne ďakovať Bohu za 25 rokov milostí a modliť sa za jednotu kresťanov na Slovensku.

Bližšie informácie o stretnutí nájdete na webovej stránke: www.onjezivy.sk.

Zaregistrovať sa treba do 20. januára 2020, aby sme vedeli s Vami rátať počas piatkového programu a mohli pripraviť aj jednoduché pohostenie v piatok večer. Je možnosť si pri registrácii na stránke www.onjezivy.sk objednať aj ubytovanie a stravu na ďalšie dni stretnutia.

Podujatie organizuje Komunita Emanuel.

 

 

read more
 
 

Obnova cirkevných pamiatok napreduje

Záver kalendárneho roka 2019 je vhodným časom na krátku informáciu o pokračujúcej obnove kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve, príp. prenájme farnosti Kremnica. V roku 2018 boli farnosťou Kremnica podané štyri projekty so žiadosťou o finančnú podporu na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) v rámci programu Obnovme si svoj dom.

Prvý projekt sa týkal dokončenia obnovy hlavného oltára v kostole sv. Františka. S radosťou môžeme konštatovať, že reštaurovanie hlavného oltára bolo úspešne ukončené a reštaurátori vypracovali záverečnú dokumentáciu. Druhý projekt sa týkal ďalšej etapy reštaurovania kazateľnice v kostole sv. Františka. Jej realizácia nám umožnila podať nový projekt na MK SR so žiadosťou o podporu financovania novej etapy reštaurovania spomenutej kazateľnice. Tretí projekt sa týkal výskumu a návrhu na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Františka. Jeho uskutočnenie sa stalo predpokladom toho, že sme mohli podať nový projekt na MK SR zameraný už na samotné reštaurovanie oltára sv. Anny. Štvrtý projekt bol vypracovaný na výmenu strešnej krytiny na farskej budovy vzhľadom na dlhoročné zatekanie vody do podkrovia. S finančnou podporou MK SR sa podarilo realizovať prvú etapu v rozsahu asi jednej tretiny strechy. Zvyšok strechy je predmetom nového projektu na ďalší rok. Všetky štyri projekty boli podporené MK SR súhrnnou sumou 41 000 eur, pričom farnosť Kremnica prispela k ich realizácii spoluúčasťou vo výške 3 379 eur. Okrem toho farnosť Kremnica financovala z vlastných zdrojov výskum a návrh na reštaurovanie sokla a kamenných prvkov na fasáde kostola sv. Františka vo výške 900 eur, vďaka čomu bolo možné podať projekt na reštaurovanie sokla na MK SR. Dúfame, že vďaka podpore MK SR bude možné pokračovať v obnove cirkevných kultúrnych pamiatok.

Na záver ešte jedna informácia o františkánskom kláštore, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Biskupstvo Banská Bystrica požiadalo farnosť Kremnica o zmenu jeho vlastníka vzhľadom na svoje lepšie možnosti získavania finančných prostriedkov na jeho opravu. V mesiaci október sa preto uskutočnil bezodplatný prevod kláštora darovacou zmluvou na biskupstvo Banská Bystrica.

 

 
 

Ponuka stretiek pre deti

 

Rozpis detských stretiek

 

Oslava 10. výročia OFMD

 

Ďakovná sv. omša pre deti

 

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto linku:

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/farnost/p/casto-kladene-otazky-5a

 

Detský letný tábor 2018

 

 

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Pod poradovým číslom 57/2018, zo dňa 17. 1. 2018, Imprimatur – Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie.

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Nebeský Otče,
daj mladým ľuďom odvahu napĺňať život láskou
a urobiť zo seba dar pre druhých.
Daj im silu uskutočňovať trvalý záväzok lásky v stave,
do ktorého ich voláš – či už v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätenom živote,
aby tvoja Cirkev žiarila krásou všetkých povolaní a darov
a pomáhala tak premieňať tento svet. Amen.