programDOD2017

 
 

Farnosť Kremnica zorganizovala letný tábor

V dňoch 24. – 30. júla 2017 zorganizovala Farnosť Kremnica svoj detský letný tábor. Tábor sa uskutočnil v chate Hámor v Kokave nad Rimavicou. V tomto roku bolo v tábore 33 detí a 7 vedúcich. Vo vlastnom mestečku Mravce pod Kávou sme my, eRkári, spoznávali pravé hodnoty (vnútorná krása, spravodlivosť, vďačnosť, úcta, to čo je hodnotné) v našich životoch.

 

Zodpovedná osoba: Boris Kollár

 

Spoločná fotografia z tábora:

 
 

Výsledky volieb do farskej rady

Farská a ekonomická rada pre obdobie 2017-2022

Hlavný hospodár: p. Peter Chren

Ekonomická komisia: p. Veronika Murgašová

Liturgická komisia: p. Beata Chrenová

Katechetická komisia: p. Jaroslav Slašťan

Organizačno-pracovná: p. Michal Golha

Sociálno-charitatívna: p. Beata Kirková

Mediálna komisia: p. Boris Kollár

 

Ekonomická rada: p. Veronika Murgašová, p. Milan Wagner, p. Peter Chren

 

 

 

Zápisnica z farskej rady 2.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 2.2.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:

 1. Pán farár ozrejmil členom farskej rady na čo sa vynakladajú vyzbierané peniaze pri mesačnej farskej zbierke. Približne 400 €  sú výdavky na energie a 300 € sa ukladá na vkladnú knižku. Ostatné peniaze sú použité na bežné výdavky a opravy.
 2. Členovia farskej rady dostali k nahliadnutiu ročný výkaz za rok 2016. Zaoberali sa jednotlivými položkami, aké boli príjmy a výdavky farnosti za predchádzajúci rok.
 3. 22.3. končí 5-ročné obdobie farskej pastoračnej rady. Z toho dôvodu sa budú vo farnosti konať nové voľby. Voľby by sa mali uskutočniť po Veľkej noci. Na systéme samotnej voľby sa spoločne dohodnú kňazi. Pán farár by chcel doplniť jedného doteraz chýbajúceho člena ekonomickej rady.
 4. V Kostole sv. Františka sa podarilo osadiť 4 nové eurookná na druhom poschodí. Členovia farskej rady pri tejto príležitosti rozmýšľali akým spôsobom umožniť vykurovanie v tomto kostole aby to bolo čo najvýhodnejšie. Podobne aj v Kostole sv. Alžbety. Prítomní sa zhodli, že je potrebné aby aspoň jeden kostol bol vykurovaný čo najefektívnejšie. V špitálskom kostole je možné do budúcnosti uvažovať aj s iným vykurovaním ako elektrickým. Je preto odsúhlasené vypracovať projekt s iným vykurovaním, aby sme vyhodnotili dostupné možnosti a využili najvyhovujúcejšie. Pán farár upozornil aj na možné opravy, ktoré by sa mohli zrealizovať v tomto roku v Kostole sv. Alžbety, ako napríklad zatepliť strop v kostole, opraviť strechu, dokončiť opravu organu.
 5. Na Kostole sv. Františka bude osadená internetová prípojka. Farnosť z toho bude mať ročne príjmy približne 2000 €. Zmluva bude platiť do roku 2030.
 6. Po skúsenostiach z minulého roku sa pravidelná štvrtková adorácia bude konať už iba v Kostole sv. Alžbety počas celého roka. Adorácia potom skončí skôr do 17.00hod., bez ohľadu na to, kde bude večerná sv. omša.
 7. Pán farár oboznámil členov farskej rady na ktoré objekty v roku 2017 sa žiada dotácia z Ministerstva kultúry. Jedná sa o objekty: Výmena strešnej krytiny v objekte františkánskeho kláštora v Kremnici – bašta III. etapa, Rekonštrukcia statických prác Fr. sýpky V. etapa, Kazateľnica v kostole sv. Františka II. etapa, Hlavný oltár v kostole sv. Františka III. etapa, Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny vo farskom kostole, Výmena krytiny v kostole sv. Mikuláša v Lúčkach V. etapa.
 8. V tomto roku slávnosť 1.sv.prijímania bude v našej farnosti 28.5.2017.
 9. P. farár oboznámil členov farskej rady s ďalšími akciami počas kalendárneho roka.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny

 

Pozvánka na doplnenie sviatostí

 

Prosba za kňazov – po omši

Prosba za kňazov

Prosíme ťa, Veľkňaz  – Kriste,
daj nám nových, svätých kňazov:
lebo len z Eucharistie
nové ľudstvo zbožne žije,
lebo len z tvojej obety
sa náš svet znova posvätí.

Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, 31.8.2016, číslo 1408/2016

 

Vyvezenie sestier vincentiek z Kremnice

Pri príležitosti 60. výročia násilného vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice sme 22. októbra 2016 v našej farnosti privítali jednu z dvoch sestier, ktoré si ešte toto vyvezenie osobne pamätajú a sú žijúce. Sr. Olympia Augustínová sa nám prihovorila so svojim svedectvom po sv.omši, ktorú celebroval Mons. Jozef Štrba, tajomník zosnulého o. biskupa Rudolfa Baláža, ktorý bol svedkom vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice. Po sv.omši sme spoločne navštívili priestory bývalej nemocnice v ktorých sestra Olympia žila a pracovala. Podujatie zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska za prítomnosti predsedu pána Petra Sandtnera.

 
0

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 6.9.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:

 1. Pán farár oboznámil prítomných s výsledkami bodov z poslednej farskej rady zo dňa 26.1.2016. Následne sa farská rada oboznámila s aktuálnym stavom vo Františkánskom kláštore a o jeho možnosti využitia pre účely buď Informačného centra Mesta Kremnica kde na mesto, bola doručená žiadosť o vyjadrenie dňa 10.3.2016, alebo ako Sieň šachovej slávy pre šachistov na Slovensku. V súčasnosti sa čaká na stanoviská z jednotlivých inštitúcií a podľa toho sa určí ďalší postup.
 2. V roku 2016 dostala Farnosť Kremnica nasledujúce dotácie z Ministerstva kultúry SR: 15 000€ na strechu Kostola sv. Mikuláša do Lúčok, 19 000€ na výmenu krytiny pre Františkánsku baštu, 8 000€ na kazateľnicu do Fr. kostola, 10 000 rekonštrukciu Františkánskej sýpky. O. Marian  informoval o ďalšom postupe ako jednotlivé dotácie v súčasnosti využívame a ako rekonštrukcia pokračuje alebo sa už zrealizovala.
 3. Členovia farskej rady sa zaoberali aktuálnym stavom na kaplnke sv. Anny v Bystrickej doline, nakoľko dňa 8.júla z nej odpadli kusy muriva. Pán farár informoval, že kaplnka nie je vo vlastníctve Farnosti Kremnica a preto tento stav následne konzultoval s Mestom Kremnica listom č.j.: 105/2016 zo dňa 28.7.2016 ako aj KPU v B.Bystrici č.j.: 88/2016 zo dňa 8.7.2016. Murivo, ktoré spadlo bolo iba provizórne odstránené z cesty pracovníkmi Mesta Kremnica, no v súčasnosti sa čaká na ďalší postup zo strany mesta a pamiatkového úradu, nakoľko farnosť nemá finančné prostriedky na opravu tohto objektu, ktorý nie je vo vlastníctve Rkc farnosti.
 4. Farská rada odporučila naďalej šetriť financie a pokračovať v zbierkach pre možný prípad iných nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu časom vzniknúť. Na vkladnú knižku sa pravidelne prispieva po 300€ mesačne. Doteraz sa vyzbieralo 19 227,74EUR. Časť finančných prostriedkov bude investovaná do opravy zastavení krížovej cesty a kostolíka na Kalvárii.
 5. Pán farár informoval, že v dňoch 23. – 31.augusta sa uskutočnila oprava hracieho stola organa v Kostole sv. Alžbety. K oprave sa muselo pristúpiť ihneď, po havarijnom stave hracieho stola. Opravu vykonal Peter Masarik, za asistencie Mareka Dietricha z Prievidze. Cena opravy bola dohodnutá na 2 000€. Pri prehliadke sa zistili aj ďalšie iné skutočnosti, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti. Generálna oprava bola už nutná po 36 rokoch. Doteraz sa realizovali len čiastkové opravy. Na hrací stôl je aj niekoľkoročná záruka.
 6. Od nedeli 11.9. sa v našej farnosti bude úmysel sv. omše hovoriť vždy na začiatku sv. omše, aby tak nevznikali rôzne nedorozumenia. Úmysel povie vždy kňaz.
 7. Pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi patróna našej farnosti príde na hody 8.10 celebrovať sv. omšu Artur Ciepielski, ktorý v minulosti pôsobil v našej farnosti. Sv. omša bude spojená s požehnaním za úrodu.
 8. Pani Lichnerová informovala, že sa uskutočnilo stretnutie kvetinárok dňa 21.6.2016, ktoré majú na starosti kvety v našej farnosti a pravidelne sa starajú o kvetinovú výzdobu v našich kostoloch.
 9. Členovia farskej rady sa zaoberali výzvou „Urob Vianoce už teraz“. Nakoľko sa jedná o iniciatívu rodičov a manželstva a jej definície, farská rada odporučila, aby sa do nej zapojili mladé rodiny z našej farnosti, prípadne sa bude snažiť určiť zodpovednú osobu pre koordináciu k tejto výzve v našej farnosti.
 10. Vo veži Františkánskeho kláštora by mala byť osadená elektrická/optická/metalická prípojka, slúžiaca pre internet. Pripravuje sa aj nájomná zmluva v spolupráci s biskupským úradom.
 11. V priestore medzi Kostolom sv. Františka a chodbou, ktorá ho oddeľuje od kláštora budú osadené štyri okná, ktoré tam v súčasnosti nie sú. Jedna ponuka je v sume 850€. Pri realizácií pomôže Ružencové bratstvo.
 12. Socha Panny Márie sa v Kostole sv. Alžbety vymení zo sochou sv. Alžbety aj na základe odporúčania liturgickej komisie, nakoľko keď je postavený betlehem tak sa socha Panny Márie prekladá na iné miesto, ktoré nie je dôstojné.
 13. Farská rada sa zaoberala aj nedostatočným akustickým pokrytím v Kostole sv. Kataríny, a bola oboznámená výmenou šéfredaktorky farského časopisu Žito na jej vlastnú žiadosť.

 

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč