Kolaudačný organový koncert

 
 

Zápisnica z farskej rady 14.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 14.9.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Farská rada sa zaoberala nasledovnými bodmi:

 1. Farská rada prejednávala detské sv. omše. Po dlhej diskusii sa členovia farskej rady zhodli, že bude vhodné presunúť detské sv. omše na nedeľu. Z toho dôvodu budú nedeľné sv. omše od 8.10.2017 nasledovne: Kostol sv. Františka o 7:00, Kostol sv. Alžbety o 10:00, Kostol sv. Kataríny o 18:00hod. Nácvik pre deti na detskú sv. omšu bude bývať v piatok o 16:00 hod. vo farskej klubovni.
 2. Zámer vykurovať Kostol sv. Alžbety plynom uskutočnený nebude. Členovia farskej rady sa radili s pánom farárom na vhodnom vykurovacom telese v laviciach v kostole, či už pod lavicou alebo vpredu pri nohách. Zámer realizácie je v štádiu rozpracovania a posúdenia efektívnosti.
 3. Pán farár informoval  farskú radu o skončení opravy organa, ktorá v Kostole sv. Alžbety trvala približne 4 týždne. Opravu uskutočnil organár p. P. Masarik. Členovia farskej rady boli upozornení o možnostiach splácania vopred dohodnutej sumy 5 000€ za opravu organa s p. Masarikom. Sumu 2 000€ sme už vyplatili. Pri tejto príležitosti sa v kostole uskutočnila aj zbierka na opravu. Na starosti ju mala p. J. Markošová.
 4. Farská rada bola informovaná, že anténa T-comu ešte nebola zrealizovaná vo veži kostola sv. Františka. Realizácia bude v najbližších týždňoch.
 5. S podnetu pána M. Kapustu z Krahúl a v spolupráci s mestom Kremnica sa uvažuje o sprístupnení katakomb, ktoré sa nachádzajú pod Kostolom sv. Františka.
 6. Pracujeme na prerokovaní zmluvy šachistov ku kláštoru. Zmluvu budeme ešte prejednávať.
 7. Pán farár informoval, že by chcel v budúcom roku žiadať grant z Ministerstva kultúry na opravu strechy na farskej budove ako aj na oprave fasády farského kostola, popri rozpracovaných rekonštrukciách.
 8. Členovia farskej rady mali možnosť oboznámiť sa s rekonštrukciou, ktorá sa uskutočnila vo viacerých miestnostiach vo fare. Boli zrekonštruované:  kúpeľňa, kuchyňa a nanovo vymaľovaná je špajza. Pán farár poďakoval všetkým, ktorí sa na tejto rekonštrukcii podieľali. Do budúcnosti plánujeme vymeniť linoleum v kancelárií a vymaľovať.
 9. V najbližšom čase sa uskutoční stretnutie lektorov a vypracujeme nový rozpis lektorov vo farnosti.
 10. Farská rada sa zaoberala modlitbou ruženca /október/, ktorý sa veriaci modlia v kostole. Odporučila na začiatok púšťať nahrávku tejto modlitby, aby sa modlitba zbytočne nepredlžovala a aby mohla začať po prekonzultovaní s organistom v čase o 17:30hod.
 11. Vo farnosti by sa chcela prehĺbiť práca s deťmi a mládežou. Farnosť je už mnoho rokov členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s pomocou ktorého sa v našej farnosti uskutočnili mnohé akcie (Dobrá novina, letné tábory, detské stretká).  Z toho dôvodu bude preložená aj detská sv. omša na nedeľu a v rámci detských stretiek sa predstavia nové možnosti a programy práce s deťmi vo vzťahu k eRku. Vytvoríme kalendár akcií aby bola jednotná platforma všetkých zainteresovaných stretiek, ktoré sa konajú v našej farnosti.
 12. Ďalšie zasadnutie farskej rady sa uskutoční podľa potreby.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

 

Aktuálny rozpis sv. omší

 

500 rokov reformácie – informácia

 

 

 

Farnosť Kremnica zorganizovala letný tábor

V dňoch 24. – 30. júla 2017 zorganizovala Farnosť Kremnica svoj detský letný tábor. Tábor sa uskutočnil v chate Hámor v Kokave nad Rimavicou. V tomto roku bolo v tábore 33 detí a 7 vedúcich. Vo vlastnom mestečku Mravce pod Kávou sme my, eRkári, spoznávali pravé hodnoty (vnútorná krása, spravodlivosť, vďačnosť, úcta, to čo je hodnotné) v našich životoch.

 

Zodpovedná osoba: Boris Kollár

 

Spoločná fotografia z tábora:

 
 

Výsledky volieb do farskej rady

Farská a ekonomická rada pre obdobie 2017-2022

Hlavný hospodár: p. Peter Chren

Ekonomická komisia: p. Veronika Murgašová

Liturgická komisia: p. Beata Chrenová

Katechetická komisia: p. Jaroslav Slašťan

Organizačno-pracovná: p. Michal Golha

Sociálno-charitatívna: p. Beata Kirková

Mediálna komisia: p. Boris Kollár

 

Ekonomická rada: p. Veronika Murgašová, p. Milan Wagner, p. Peter Chren

 

 

 

Zápisnica z farskej rady 2.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 2.2.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:

 1. Pán farár ozrejmil členom farskej rady na čo sa vynakladajú vyzbierané peniaze pri mesačnej farskej zbierke. Približne 400 €  sú výdavky na energie a 300 € sa ukladá na vkladnú knižku. Ostatné peniaze sú použité na bežné výdavky a opravy.
 2. Členovia farskej rady dostali k nahliadnutiu ročný výkaz za rok 2016. Zaoberali sa jednotlivými položkami, aké boli príjmy a výdavky farnosti za predchádzajúci rok.
 3. 22.3. končí 5-ročné obdobie farskej pastoračnej rady. Z toho dôvodu sa budú vo farnosti konať nové voľby. Voľby by sa mali uskutočniť po Veľkej noci. Na systéme samotnej voľby sa spoločne dohodnú kňazi. Pán farár by chcel doplniť jedného doteraz chýbajúceho člena ekonomickej rady.
 4. V Kostole sv. Františka sa podarilo osadiť 4 nové eurookná na druhom poschodí. Členovia farskej rady pri tejto príležitosti rozmýšľali akým spôsobom umožniť vykurovanie v tomto kostole aby to bolo čo najvýhodnejšie. Podobne aj v Kostole sv. Alžbety. Prítomní sa zhodli, že je potrebné aby aspoň jeden kostol bol vykurovaný čo najefektívnejšie. V špitálskom kostole je možné do budúcnosti uvažovať aj s iným vykurovaním ako elektrickým. Je preto odsúhlasené vypracovať projekt s iným vykurovaním, aby sme vyhodnotili dostupné možnosti a využili najvyhovujúcejšie. Pán farár upozornil aj na možné opravy, ktoré by sa mohli zrealizovať v tomto roku v Kostole sv. Alžbety, ako napríklad zatepliť strop v kostole, opraviť strechu, dokončiť opravu organu.
 5. Na Kostole sv. Františka bude osadená internetová prípojka. Farnosť z toho bude mať ročne príjmy približne 2000 €. Zmluva bude platiť do roku 2030.
 6. Po skúsenostiach z minulého roku sa pravidelná štvrtková adorácia bude konať už iba v Kostole sv. Alžbety počas celého roka. Adorácia potom skončí skôr do 17.00hod., bez ohľadu na to, kde bude večerná sv. omša.
 7. Pán farár oboznámil členov farskej rady na ktoré objekty v roku 2017 sa žiada dotácia z Ministerstva kultúry. Jedná sa o objekty: Výmena strešnej krytiny v objekte františkánskeho kláštora v Kremnici – bašta III. etapa, Rekonštrukcia statických prác Fr. sýpky V. etapa, Kazateľnica v kostole sv. Františka II. etapa, Hlavný oltár v kostole sv. Františka III. etapa, Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny vo farskom kostole, Výmena krytiny v kostole sv. Mikuláša v Lúčkach V. etapa.
 8. V tomto roku slávnosť 1.sv.prijímania bude v našej farnosti 28.5.2017.
 9. P. farár oboznámil členov farskej rady s ďalšími akciami počas kalendárneho roka.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny

 

Pozvánka na doplnenie sviatostí