Fatimská sobota

FATIMSKÁ  SOBOTA  S  VEČERADLOM

Mariánskeho  kňazského  hnutia

4. júna 2022 (sobota)

Farský kostol návštevy Panny Márie (1448) – bazilika minor (1990)

S T A R É    H O R Y

 

PROGRAM:

8.00 h   Sv. Omša  a  adorácia

Kaplnka  P. Márie Pomocnice – Studnička  (1942):

9.15 h – Akadémia

9.45 h – Posv. ruženec  –  ???

10.30 h – KONCELEBROVANÁ  SVÄTÁ  OMŠA

Obedňajšia  prestávka

Farský kostol návštevy Panny Márie – bazilika minor:

14.00 h –  VYLOŽENÁ  NAJSV. OLTÁRNA  SVIATOSŤ )

-  SLÁVNOSTNÝ  POSVĀTNÝ  RUŽENEC

15.00 h   - Korunka  Božieho  milosrdenstva

15.15 h – Procesia  s  Najsvätejšou  Oltárnou  Sviatosťou

a  Fatimskou  sochou  Panny  Márie

( ULOŽENÁ  NAJSV. OLTÁRNA SVIATOSŤ )

15.45 h  - Modlitba  zasvätenia  NSPM  a  Hymna  MKH

16.00 h  - Ukončenie  so  záverečným slovom

 

 

Diecézne večeradlá v r. 2022:

 

4. 6. 2022  FS s VEČERADLOM MKH,Staré Hory

23.7. alebo 30.7.2022   BZENICA, Dekanát ZH

22.10. 2022  Nedožery – Brezany, dek. Bojnice

 

 

(dek. Krupina) 17.10. 2015

* 34. VÝROČIE SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE NA VEĽKÝ PIATOK  / Blava (ZV)

* 17. Večeradlo MKH  / Rádio Lumen,  BB – Katedrálny kostol, NO,14. máj 2022

* DC INSPM (duch. cvič.) pre dek.a far. responsabile, PREŠOV  07.-10. júl 2022

* CELOSLOVENSKÉ večeradlo MKH, jeseň,         LUČENEC, 24. – 26. sept.2022

* 18. Večeradlo MKH  / Rádio Lumen,              BB-Katedrálny kostol, 8.okt.2022

* 10. Adventné večeradlo  /  BBystrica – Katedrálny kostol,  13. december 2022

* Fatimské soboty na  Starých Horách a na Raticovom Vrchu  -  KAŽDÚ PRVÚ SOBOTU

———————————————————————————————————————————–

G. Rybár – 0905 354 626

 

Skromnosť opäť v móde

Skromnosť opäť v móde

Posledné dva roky priviedli do nášho života situácie, ktoré nik predtým nepredpokladal. Pandémia zastavila denný kolobeh a priniesla nové výzvy pre celú našu spoločnosť. Udalosti posledných dní k našim dverám priviedli bolestné spomienky na hrôzy vojny i ľudí, ktorí prichádzajú s dôverou hľadať našu pomoc. Médiá nás čoraz otvorenejšie a častejšie správami a rôznymi prognózami pripravujú na zdražovanie a krízu, ktorá nás všetkých zasiahne ako následok týchto udalostí. Pred nami však stojí veľmi dôležitá otázka: „Ako toto všetko vstupuje do prežívania mojej viery?“

Pápež František nám ponúka kľúč: „Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš životný štýl, naše vzťahy, organi-záciu spoločnosti a predovšetkým zmysel našej existencie“ (FT 33). Všetko to, čo sa deje, nie je len nejakou skúškou, ktorú Pán na nás dopustil. Takisto nejde len o trest, ktorý sme si zaslúžili. Je to veľmi jasný a konkrétny spôsob, ako sa Boh  prihovára nášmu srdcu. Pravá viera má v sebe zahŕňať dôveru v neustále Božie konanie vo svete, ako aj neustálu potrebu obrátenia, zmenu zmýšľania a prispôsobenie sa Božiemu pohľadu – obzvlášť vo vzťahoch, ktoré tvoríme a žijeme. „Kiež by taká veľká bolesť nebola zbytočná, kiež by sme urobili veľký skok smerom k novému spôsobu života a raz navždy sme zistili, že sa navzájom potrebujeme a sme si dlžníkmi. Tak by sa ľudstvo so všetkými svojimi tvárami, všetkými rukami a všetkými hlasmi mohlo znovuzrodiť za hranicami, ktoré sme vytvorili“ (FT 35). Silnou výzvou súčasnosti je teda okrem iného znovuobjaviť krásu čnosti skromnosti.

Ježiš nielen blahoslaví chudobných duchom, ale nás aj vyzýva: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov“ (Lk 16,9). Tento postoj našiel silnú odozvu už v prvotnej Cirkvi, keď „na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval“ (Sk 4,33-35). Nejde len o striedmosť v užívaní rôznych dobier, ale aj o prehodnotenie nášho postoja k nim. Na prvom mieste má byť služba ako konkrétny prejav lásky k Bohu a blížnym, nie uzatváranie sa do strachu o seba.

Veľkým príkladom nám v tomto postoji môže poslúžiť náš patrón sv. František Xaverský. On neváhal zanechať istoty a pohodlie života v Európe pre misiu spásy duší v odľahlých krajinách. Jeho slobodu k materiálnym veciam však vidieť aj v nakladaní s prostriedkami počas tejto misie. Verné dodržiavanie sľubu chudoby mu získalo veľkú podporu u nižších kást a bežných ľudí, a tak jeho misia veľmi napredovala. Keď však narazil na prekážku odmietnutia v Japonsku pre svoju chudobu, vedel prijať výzvu odlišnej kultúry a pre dobro misie zaobstaral vhodný odev pre seba a spolupracovníkov.

Oživenie tejto čnosti v apoštoláte nie je o príkazoch a zákazoch. Ide o uvádzanie  praktických rád ako rozlišovať. Prvý krok je naučiť sa byť pravdivý ohľadne svojho úmyslu – prečo moja vôľa túži po danej veci. Častokrát máme mnoho dôvodov, prečo niečo kúpiť, niečo si dopriať či odmietnuť žiadosť o pomoc druhému. Veľakrát sme schopní vyprodukovať kopu argumentov na našu obhajobu – čím je ich viac a čím viac o danej veci hovoríme pred druhými a máme potrebu sa ospravedlňovať a vysvetľovať, tým viac len prezrádzame sami seba, nesprávnosť nášho rozhodnutia a potrebu uspokojiť vlastné svedomie.

Po pochopení toho, aké neprehľadné sú pochody nášho srdca, je ďalším krokom úprimné rozhod-nutie nedôverovať sebe a túžba poznať a plniť Božiu vôľu. Pri nesprávnom rozhodnutí pre veci po ktorých túžime a nie sú v súlade s Božím životom, ktorý nás príkladom chce chrániť pred nami samými, môžeme uvidieť, že tie veci vôbec nepoužijeme, alebo neprinášajú očakávané ovocie v službe. Taktiež dochádza často k ich nefunkčnosti a ich pripútavajúce vlastnenie prináša ťažkosti. Tieto problémy nie sú však Božím trestom – práve naopak, Božím liekom našej vášne, ktorá vytvára tlak na našu vôľu, ktorou sa vzďaľujeme od slobody Boha.

Posledným bodom je snaha o miernosť. Čnosť skromnosti, ako každá iná čnosť, vylučuje extrémy
a obľubuje skrytosť. Zo svojej podstaty je podriadená kráľovnej čností – láske. Jej nasledovanie nie je
o vonkajšej forme, ale o úprimnom vnútornom obrátení (porov. LS 216-221) – prehodnoteniu vzťahov, ktoré tvoríme so svetom, s blížnymi a s Bohom. Pretože všetko je prepojené a všetko nám bude čoraz viac pripomínať naliehavosť návratu do domu Otca.

ThLic. Martin Kňažek

 

Odpustky v roku sv. Františka Xaverského

Apoštolská penitenciária v Ríme udelila

počas Roku sv. Františka Xaverského (12.3.2022 – 12.3.2023)

na území Banskobystrickej diecézy možnosť

získať úplné odpustky* za obvyklých podmienok** v nasledovných prípadoch:

 

A) Každý deň v banskobystrickej katedrále

Ak veriaci navštívia banskobystrickú katedrálu a zúčastnia sa na jubilejnom slávení*** a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

 

B) Tretí deň mesiaca v ktoromkoľvek farskom kostole na území diecézy

Ak veriaci navštívia v tretí deň mesiaca ktorýkoľvek farský kostol na území Banskobystrickej diecézy a zúčastnia sa na jubilejnom slávení*** a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

 

C) Každý deň pred relikviami sv. Františka Xaverského

Veriaci, ktorí pred relikviami sv. Františka Xaverského (sú prítomné v banskobystrickej katedrále a v kaplnke kňazského seminára)  istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“, a na záver sa pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery, modlitby k Božej Rodičke Panne Márii a k sv. Františkovi Xaverskému.

 

D) Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť dom

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť dom, môžu rovnako získať úplné odpustky, ak si vzbudia ľútosť nad hriechmi s úmyslom splniť tri obvyklé podmienky, akonáhle im to bude možné, ak pred nejakým obrazom sv. patróna sa duchovne spoja s posvätnými obradmi, najmä s jubilejnými sláveniami vysielanými  v televízii alebo v rádiu alebo prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov a svoje utrpenia a ťažkosti života odovzdajú Božiemu milosrdenstvu.

_________________________________________________________

 

* Tieto úplné odpustky je možné obetovať aj za duše v očistci.

** Obvyklé podmienky: sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel

Svätého Otca

*** Jubilejné slávenie – ide o verejnú pobožnosť (spoločné slávenie), (môže to byť svätá omša, spoločná modlitba Liturgie hodín, eucharistická adorácia, Modlitba za diecézuLitánie k sv. Františkovi Xaverskému…) s úmyslom modlitby „za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona  o ľudskej rodine“.

 

Pozvánka – Ráchelina vinica

 
 

Deň modlitby za pokoj

Svätý Otec František vyhlásil na stredu 26. januára „deň modlitby za pokoj“ v súvislosti  s napätou situáciu na východe Ukrajiny. Vyjadril sa týmito slovami:

„So znepokojením sledujem nárast napätí, ktoré hrozia zasadiť nový úder pokoju na Ukrajine a spochybňujú bezpečnosť európskeho kontinentu s ešte širšími dôsledkami. Vrúcne vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili k všemohúcemu Bohu za to, aby každý politický krok a iniciatíva slúžili ľudskému bratstvu, skôr než straníckym záujmom. Ten, kto presadzuje vlastné ciele na úkor iných, znevažuje vlastné povolanie človeka, pretože všetci sme boli stvorení ako bratia. Z tohto dôvodu a s obavami vzhľadom na súčasné napätia navrhujem, aby budúca streda 26. januára bola dňom modlitby za pokoj.“

 

Výmena krytiny na fare

Dňa 23. novembra bola úspešne ukončená realizácia projektu s názvom “Kremnica – Rímskokatolícka fara, výmena strešnej krytiny, 2. etapa”, ktorý bol finančne podporený dotáciou vo výške 15 000 eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe zmluvy č.: MK-2661/2021-423 v rámci programu Obnovme si svoj dom. Pred dvoma rokmi bola realizovaná prvá časť výmeny krytiny, nakoľko dochádzalo k zatekaniu vody pri zrážkach do podkrovného priestoru a hrozilo poškodenie aj konštrukcie samotného krovu. Vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa podarilo vymeniť asi polovicu starej krytiny, obsahujúcej azbest, za novú vo forme plechových šablón ukladaných na koso na základe podmienok stanovených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

 

Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
K správe bolo vydané AUDIO.mp3

Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

“Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.

Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.

Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.”

Zdroj: TK KBS

 
 

Misijná obnova 17.10. – 21.10.2021

Program obnovy misií v Kremnici (pdf.)

 

Nedeľa 17.10. téma: Sviatosť zmierenia

07:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/špitálsky kostol/

09:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/Kopernica/

10:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/farský kostol/

10:30 sv. Omša s misijným príhovorom

/Lúčky/

15:00-16:00 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/farský kostol/

16:00 Misijný príhovor pre očkovaných

/farský kostol/

18:00 sv. Omša s misijným príhovorom

/zámok/

19:30 film Ostrov (RUS, 110 min., SK titulky)

/farský kostol/

 

Pondelok 18.10. téma: Zmierenie s Bohom

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom /špitálsky

kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom /farský

kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

 

Utorok 19.10. téma: Na dne

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom /špitálsky

kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom /farský

kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

 

Streda 20.10. téma: Otec mu vyšiel v ústrety,

objal ho

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom /špitálsky

kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom a

pomazaním chorých /farský kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

 

Štvrtok 21.10. téma: Starší brat

08:15-09:15 tichá poklona Ježišovi v Eucharistii

/špitálsky kostol/

09:15-10:00 sviatosť zmierenia /špitálsky kostol/

10:00 sv. Omša s misij. príhovorom a

pomazaním chorých /špitálsky kostol/

17:00-18:00 sviatosť zmierenia /farský kostol/

18:00 sv. Omša s misij. príhovorom /farský

kostol/

19:15 Misijný príhovor (očkovaní) /farský kostol/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Misijná obnova – to je čas, keď môžeš Bohu dovoliť znovu rozdúchať plameň viery, nádeje a lásky k

dobrému Bohu, ktorý v Tebe začal dobré dielo a chce ho aj dokončiť. Dovolíš mu to?

tvoji bratia kapucíni, misionár