27. Nedeľa v cezročnom období

27. Nedeľa v cezročnom období

od 15. októbra 2017 do 22. októbra 2017

 

od 15. októbra 2017 do 22. októbra 2017

Dokument na stiahnutie: 28_cez_rok

 

Farské  oznamy   -   Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

15. október – 22. október 2017

vo Farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa

15.10.2017

sv. Františka 700 † rodičia, manžel, sestra, švagor a synovec

párny

Dvadsiata  ÔSMA  nedeľa v cezročnom

období

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 † Štefan Dvorský
Pondelok

16.10.2017

Féria

sv. Františka 1800 † Jozef a Miroslava
Utorok

17.10.2017

Psychiatria 1530 Na úmysel celebranta

sv. Ignác Antiochijsky, biskup a mučeník, spomienka

sv. Františka 1800 † rodičia a brat Anton
Streda

18.10.2017

sv. Alžbety 700 † Ján, Anna, Jolana a Ferdinand

sv. Lukáš, evanjelista,

sviatok

sv. Františka 1800 † rodičia a ich synovia a † Mária
Štvrtok

19.10.2017

sv. Alžbety 700 † manžel Jozef, rodičia a brat Milan

Féria

sv. Alžbety 800-1700 Adorácia
sv. Františka 1800 Za zdravie a B. pomoc pre Alenku
Piatok

20.10.2017

sv. Alžbety 700 † švagor Milan

Féria

sv. Františka 1800 † Mariana
Sobota

21.10.2017

sv. Františka 700 † rodičia a Ivetka

Panny Márie, ľubovoľná spomienka

sv. Alžbety 1800 † Katka, Gabika, Ondrík, Miroslav, Ondrej, Jozef
Nedeľa

22.10.2017

sv. Františka 700 † Matej a B. požehnanie a vieru pre deti s rodinami a zdravie pre dcéru

Dvadsiata Deviata

nedeľa v cezročnom období

Misijná nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 Za rodičov Annu a Ferdinanda a sestru Aničku

 

-     Dnes v nedeľu pozývame deti o 15.00hod. do farskej klubovne na detské eRko stretko. Tešíme sa na Teba!

-     Dnes v nedeľu 15.10. je mesačná Farská zbierka. Za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

-     V stredu 18.10.2017, o 17.25hod. v kostole pred sv. omšou, sa budú deti modliť ruženec. V rámci celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Malé odmeny sú zabezpečené.

-     Prežívame ružencový mesiac október. Spoločne sa modlíme ruženec každý deň pred večernou sv. omšou o 17.25hod.  Tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine alebo v nábožnom združení môžu pri spoločnej modlitbe sv. ruženca získať úplné odpustky. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1/stačí štvrtina celého ruženca = päť desiatkov, 2/ k modlitbe treba pridať rozjímanie o tajomstvách, 3/ pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

-     V piatok pozývame deti a mládež na nácvik zboru, ktorý sa uskutoční o 16.00hod. vo fare.

-     V Kostole sv. Alžbety o týždeň v nedeľu 22.10. o 15.30hod. sa uskutoční organový koncert pri kolaudácií hudobného nástroja. Účinkujú: Jana Markošová-organ, Klára Štrofeková-organ, Annamária Verešová-spev, Jarmila Jánošiková-organ, Marek Dietrich-organ, Ján Bulla-organ. Srdečne pozývame.

-     Budúca nedeľa je Misijnou nedeľou. V tento deň bude zbierka na misie. Za dary úprimné Pán Boh zaplať.

-     Modlitba Korunka Božieho milosrdenstva – úplné odpustky: Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3. apríla 2017 vydala dekrét, podľa ktorého môžu veriaci na Slovensku od 1. júna 2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca…) – pre seba, alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva: – v kostole/kaplnke pred Eucharistiou; – alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); – alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval úplnými odpustkami – od 27.11.2016 do 26.11.2017 – všetkých veriacich:

a) Ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
b) Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa
s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
c) Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra), sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.
K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.   Sekretariát WAF  (World Apostolate of Fatima)

Oznam o. biskupa Mons. Mariána Chovanca: Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať a vysluhovať. V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov.

-  Kto má chuť a najmä čas, je dôchodca, prípadne nezamestnaný prosím, keby sa zapísal na stráženie pri adorácii vo štvrtok počas dňa, aby boli aspoň dvaja. Sv. Terézia z Lisieux hovorí, že keby ľudia vedeli čo je to Eucharistia nával do kostola by musela regulovať polícia. Je to dôležitá služba Bohu a blížnemu. Je to prejav milosrdenstva tým čo pracujú, aby sa  mohli počas dňa hocikedy zúčastniť adorácie.

-  Pripomínam, že je potrebné kto plánuje sobáš zahlásiť sa 3 mesiace pred uzatvorením zväzku. Kto je ťažko chorý a nebol najmenej 1 rok na svätej spovedi nech čím skôr zavolá kňaza, aby si mohol dať do poriadku svedomie, prosím nech na to dohliadnu hlavne príbuzní. Pri vyslúžení sviatosti krstu je potrebné, aby krstný rodič spĺňal podmienky uvedené v cirkevnom práve kán. 874. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na web stránke farnosti. Ďakujem za pochopenie.

-     Záujemcovia o sv. birmovania sa môžu prihlásiť osobne do 28.5.2017. Prihlasovanie je už ukončené. Príprava už začala. Najbližšie stretnutie bolo dňa 2.9.2017 o 9.00hod. už vo svojej skupinke.

-      Chrámový spevácky zbor CHORUS CREMNICIENSIS oznamuje všetkým priaznivcom, že od 1.10.2014 pozmenil svoje hlasové obsadenie a naďalej bude na slávu Božiu a radosť ľudskú spievať v ženskom zložení. Svojim bývalým aktívnym členom srdečne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a do svojich radov pozýva záujemkyne o chrámový spev. Stretávame sa každý pondelok o 18.00 hod. vo farskej klubovni. Príďte medzi nás!

-     Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17.3.2015 stanovila normu ohľadom manželských ohlášok:

-      V našej farnosti sa budú ohlášky oznamovať na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti najmenej počas 3 týždňov pred sobášom.

-       Manželstvo totiž nie je len osobnou záležitosťou snúbencov; manželstvo sa významne dotýka aj cirkevného aj občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by manželstvo mohlo byt neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Ohlášky pred uzatvorením sviatosti manželstva vo Farnosti Kremnica

-         Dňa 27.10.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť Marcel Horvát z Hornej Vsi a Mgr. Zuzana Čuvarová z Kremnice.

-         Dňa 4.11.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Ing. Peter Černák z Lutily a Ing. Valéria Miertušová zo Žiaru nad Hronom.

-        Dňa 18.11.2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť Ivan Buchal z Kremnice a Jana Gáfriková z Kremnice.


Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi

na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.