3. Veľkonočná nedeľa

3. Veľkonočná nedeľa

od 15. apríla 2018 do 22. apríla 2018

 

od 15. apríla 2018 do 22. apríla 2018

Dokument na stiahnutie: 3. Velkonocna nedela

 

 

Farské  oznamy   -   Tretia veľkonočná nedeľa

15. apríl 2018 – 22. apríl 2018

vo Farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa 

15.4.2018

sv.Františka 700 Za B. požehnanie pre synov s rodinami

párny

Tretia veľkonočná nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 † starí rodičia Jozef a Mária a jej sestra s manželom
Pondelok 

16.4.2018

sv. Alžbety 1800 † Irena a Miroslava

Pondelok

po 3. veľkonočnej nedeli

Utorok 

17.4.2018

Psychiatria 1530 Na úmysel celebranta

Utorok

po 3. veľkonočnej nedeli

sv. Alžbety 1800 Za Božie požehnanie rodiny
Streda 

18.4.2018

sv. Alžbety 700 Za B. pomoc a ochranu pre dcéry s rodinami

Streda

po 3. veľkonočnej nedeli

sv. Alžbety 1800 † Otec Anton a za duše v očistci
Štvrtok 

19.4.2018

sv. Alžbety 700 Za duše v očistci

Štvrtok

po 3. veľkonočnej nedeli

sv. Alžbety 800 – 1740 Adorácia
sv. Alžbety 1800 † Janka a Štefan
Piatok 

20.4.2018

sv. Alžbety 700 † Pavel, Rozália a Anna

Piatok

po 3. veľkonočnej nedeli

sv. Alžbety 1800 † manžel Jozef, rodičia a brat Milan
Sobota 

21.4.2018

sv. Alžbety 700 † Ján, Katarína a Dušan

Sobota

po 3. veľkonočnej nedeli

sv. Alžbety 1800 † Matej, B. požehnanie pre deti, vnúčatá a zdravie pre dcéru
Nedeľa 

22.4.2018

sv.Františka 700 † Ján a Terézia

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 † rodičia a súrodenci

-    Deti pozývame dnes na detské stretko do fary o 15.00hod.

-    Zbierky: B. sobota na splatenie farskej pôžičky 1163,5€, B. hrob 298,01€. Pán Boh zaplať.

-    Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolanie.

-    V stredu 18.4. bude „medžugorská adorácia“.

-    V piatok o 16.00hod. pozývame deti na nácvik detského spevokolu.

-    V piatok 20.4.2018 sa budú zbierať prihlášky do Detského letného tábora s účastníckym príspevkom vo fare od 16.00 do 17.45hod. Po tomto termíne je možné sa prihlásiť do tábora len po dohode s vedúcim tábora. Ďakujeme za pochopenie.

-    O týždeň je zbierka na seminár. Za milodary Pán Boh zaplať.

-    Podarilo sa nám počas týždňa zrealizovať vykurovanie lavíc v Kostole sv. Alžbety. Celkové náklady sú 5 850EUR. Kto by chcel finančne prispieť môže kedykoľvek, najmä počas mesačných farských zbierok. To isté vykurovanie bude zrealizované aj vo farskom kostole v dohľadnej dobe.

-     Naša farnosť je členom eRka. Preto Vám oznamujeme, že aj v tomto roku je možnosť poukázať 2 % z dane na dobrovoľnícku činnosť eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Prispieť tak môžete aj na činnosť Vašich detí, ktoré chodia na detské stretká, prípadne na letný tábor. Bližšie informácie a potrebné tlačivá nájdete vzadu v Kostole sv. Alžbety na stolíku s katolíckymi časopismi. Už vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky!

-     Odpustky:

a) kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky aj napr.: čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša, aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.

-  b) veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní, pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu  Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Detský letný tábor bude v tomto roku v obci Lazy pod Makytou v termíne 1.7. – 7.7.2018, účastnícky príspevok je 80€. Bližšie informácie poskytneme neskôr. Kontaktná osoba Boris Kollár.

Sv. prijímanie bude v našej farnosti 27.5.2017 o 10.00hod. v Kostole sv. Kataríny.

-     Sv. birmovania bude v našej farnosti 24.6.2018 o 10.30hod. v Kostole sv. Kataríny.

-    V našej farnosti sa budú predávať aj noviny Slovo +. Nájdete v nich kvalitné články a zaujímavé rozhovory. Vychádzajú každé dva týždne, vždy sa venujú určitej téme. Posledné číslo bolo o téme Desatora. Odporúčam.

-     Modlitba Korunka Božieho milosrdenstva – úplné odpustky: Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3. apríla 2017 vydala dekrét, podľa ktorého môžu veriaci na Slovensku od 1. júna 2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca…) – pre seba, alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva: – v kostole/kaplnke pred Eucharistiou; – alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); – alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

-  Kto má chuť a najmä čas, je dôchodca, prípadne nezamestnaný prosím, keby sa zapísal na stráženie pri adorácii vo štvrtok počas dňa, aby boli aspoň dvaja. Sv. Terézia z Lisieux hovorí, že keby ľudia vedeli čo je to Eucharistia nával do kostola by musela regulovať polícia. Je to dôležitá služba Bohu a blížnemu. Je to prejav milosrdenstva tým čo pracujú, aby sa  mohli počas dňa hocikedy zúčastniť adorácie.

-  Pripomínam, že je potrebné kto plánuje sobáš zahlásiť sa 3 mesiace pred uzatvorením zväzku. Kto je ťažko chorý a nebol najmenej 1 rok na svätej spovedi nech čím skôr zavolá kňaza, aby si mohol dať do poriadku svedomie, prosím nech na to dohliadnu hlavne príbuzní. Pri vyslúžení sviatosti krstu je potrebné, aby krstný rodič spĺňal podmienky uvedené v cirkevnom práve kán. 874. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na web stránke farnosti. Ďakujem za pochopenie.

-      Chrámový spevácky zbor CHORUS CREMNICIENSIS oznamuje všetkým priaznivcom, že od 1.10.2014 pozmenil svoje hlasové obsadenie a naďalej bude na slávu Božiu a radosť ľudskú spievať v ženskom zložení. Svojim bývalým aktívnym členom srdečne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a do svojich radov pozýva záujemkyne o chrámový spev. Stretávame sa každý pondelok o 18.00 hod. vo farskej klubovni. Príďte medzi nás!

-     Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17.3.2015 stanovila normu ohľadom manželských ohlášok:

-      V našej farnosti sa budú ohlášky oznamovať na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti najmenej počas 3 týždňov pred sobášom.

-       Manželstvo totiž nie je len osobnou záležitosťou snúbencov; manželstvo sa významne dotýka aj cirkevného aj občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by manželstvo mohlo byt neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Ohlášky pred uzatvorením sviatosti manželstva vo Farnosti Kremnica

-       Dňa 28.04.2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť Ing. Juraj Krupka zo Žiaru nad Hronom a Mgr. Katarína Ocelová zo Žiaru nad Hronom.

-         Dňa 26.05.2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Martin Krumlovský  z Kremnice a Mgr. art. Michaela Pavlová z Kremnice.

-          Dňa 2.06.2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť Ing. Andrej Baran z Dolnej Vsi a Mgr. Erika Valigurská z Rimavskej Soboty.

 

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi

na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.