1. nedeľa v pôstnom období

1. nedeľa v pôstnom období

od 18. februára 2018 do 25. februára 2018

 

od 18. februára 2018 do 25. februára 2018

Dokument na stiahnutie: 1. postna nedela

 

Farské  oznamy   -   Prvá pôstna nedeľa

18. február – 25. február 2018

vo Farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa 

18.2.2018

sv. Františka 700 Za požehnanie a pomoc Božiu pre vnúčatá

párny

Prvá pôstna nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Alžbety 1500 Krížová cesta Rodiny
sv. Kataríny 1830 Za obrátenie detí s rodinami
Pondelok 

19.2.2018

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

sv. Alžbety 1800 † a živí členovia rodiny
Utorok 

20.2.2018

Psychiatria 1530 Na úmysel celebranta

Utorok po 1. pôstnej nedeli

sv. Alžbety 1800 Za duše v očistci
Streda 

21.2.2018

sv. Alžbety 700 † Slavomír a Silvester

Streda po 1. pôstnej nedeli

sv. Alžbety 1715 Krížová cesta
sv. Alžbety 1800 Za úctu k Duchu Svätému a za duše v očistci
Štvrtok 

22.2.2018

sv. Alžbety 700 † rodičia Emília a Štefan a starí rodičia

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

sv. Alžbety 800 – 1740 Adorácia
sv. Alžbety 1800 † manžel a jeho sestry
Piatok 

23.2.2018

sv. Alžbety 700 † Ján a Terézia

Piatok po 1. pôstnej nedeli

sv. Alžbety 1715 Krížová cesta
sv. Alžbety 1800 Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu Chrenovú
Sobota 

24.2.2018

sv. Alžbety 700 † Mária a Anton

Sobota po 1. pôstnej nedeli

sv. Alžbety 1800 † Anna a Pavel a starí rodičia
Nedeľa 

25.2.2018

sv. Františka 700 Poďakovanie P. Bohu a prosba o hojné B. požehnanie pre kňazov vo farnosti

Druhá pôstna nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Alžbety 1500 Krížová cesta – Chorus Cremniciensis
sv. Kataríny 1830 Za obrátenie detí s rodinami

-     V dnešnú nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Za dary Pán Boh zaplať.

-     V pôstnom období sa do krížových ciest v nedeľu zapoja aj deti, preto pozývame všetky deti v nedeľu o 15:00 do farskej klubovne na detské stretko na ktorom sa bude nacvičovať táto krížová cesta. Tešíme sa na Vás!

-     V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzným je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

-     V stredu, piatok a v nedeľu vás pozývame na spoločnú modlitbu krížovej cesty. Počas Pôstneho obdobia je pri tejto modlitbe možnosť získať úplné odpustky.

-     Ešte je možnosť zakúpiť si posledné kusy farského časopisu ŽiTO. Cena je 50 centov.

-     Na budúcu nedeľu je farská zbierka. Za milodary Pán Boh zaplať.

-     Počas Pôstneho obdobia sa spoločne modlíme krížovú cestu v stredu a v piatok zo začiatkom o 17:15hod. a v nedeľu o 15:00hod. Počas týždňa, keď bude krížová cesta sa nebudú modliť iné spoločné modlitby. Rozpis je na výveske.

-     V piatok o 16.00hod. pozývame deti na nácvik detského spevokolu a potom na detskú sv. omšu.

-     Slovenská katolícka charita aj v tomto roku pripravila projekt „Pôstna krabička pre Afriku“ zameranú na pomoc krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym darom môžete veľmi pomôcť africkým deťom a rodinám. Pôstne krabičky – obálky, sú k dispozícii na stolíku s kresťanskými periodikami.

-     Naša farnosť je členom eRka. Preto Vám oznamujeme, že aj v tomto roku je možnosť poukázať 2 % z dane na dobrovoľnícku činnosť eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Prispieť tak môžete aj na činnosť Vašich detí, ktoré chodia na detské stretká, prípadne na letný tábor. Bližšie informácie a potrebné tlačivá nájdete vzadu v Kostole sv. Alžbety na stolíku s katolíckymi časopismi. Už vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky!

-     Odpustky:

a) kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky aj napr.: čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša, aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.

-  b) veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní, pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu  Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Detský letný tábor bude v tomto roku v obci Lazy pod Makytou v termíne 1.7. – 7.7.2018, účastnícky príspevok je 80€. Bližšie informácie poskytneme neskôr. Kontaktná osoba Boris Kollár.

Sv. prijímanie bude v našej farnosti 27.5.2017 o 10.00hod. v Kostole sv. Kataríny.

-     Sv. birmovania bude v našej farnosti 24.6.2018 o 10.30hod. v Kostole sv. Kataríny.

-    V našej farnosti sa budú predávať aj noviny Slovo +. Nájdete v nich kvalitné články a zaujímavé rozhovory. Vychádzajú každé dva týždne, vždy sa venujú určitej téme. Posledné číslo bolo o téme Desatora. Odporúčam.

-     Modlitba Korunka Božieho milosrdenstva – úplné odpustky: Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3. apríla 2017 vydala dekrét, podľa ktorého môžu veriaci na Slovensku od 1. júna 2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca…) – pre seba, alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva: – v kostole/kaplnke pred Eucharistiou; – alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); – alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

-  Kto má chuť a najmä čas, je dôchodca, prípadne nezamestnaný prosím, keby sa zapísal na stráženie pri adorácii vo štvrtok počas dňa, aby boli aspoň dvaja. Sv. Terézia z Lisieux hovorí, že keby ľudia vedeli čo je to Eucharistia nával do kostola by musela regulovať polícia. Je to dôležitá služba Bohu a blížnemu. Je to prejav milosrdenstva tým čo pracujú, aby sa  mohli počas dňa hocikedy zúčastniť adorácie.

-  Pripomínam, že je potrebné kto plánuje sobáš zahlásiť sa 3 mesiace pred uzatvorením zväzku. Kto je ťažko chorý a nebol najmenej 1 rok na svätej spovedi nech čím skôr zavolá kňaza, aby si mohol dať do poriadku svedomie, prosím nech na to dohliadnu hlavne príbuzní. Pri vyslúžení sviatosti krstu je potrebné, aby krstný rodič spĺňal podmienky uvedené v cirkevnom práve kán. 874. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na web stránke farnosti. Ďakujem za pochopenie.

Sv. birmovania bude v našej farnosti 24.6.2018 o 10.30hod. v Kostole sv. Kataríny.

-      Chrámový spevácky zbor CHORUS CREMNICIENSIS oznamuje všetkým priaznivcom, že od 1.10.2014 pozmenil svoje hlasové obsadenie a naďalej bude na slávu Božiu a radosť ľudskú spievať v ženskom zložení. Svojim bývalým aktívnym členom srdečne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a do svojich radov pozýva záujemkyne o chrámový spev. Stretávame sa každý pondelok o 18.00 hod. vo farskej klubovni. Príďte medzi nás!

-     Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17.3.2015 stanovila normu ohľadom manželských ohlášok:

-      V našej farnosti sa budú ohlášky oznamovať na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti najmenej počas 3 týždňov pred sobášom.

-       Manželstvo totiž nie je len osobnou záležitosťou snúbencov; manželstvo sa významne dotýka aj cirkevného aj občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by manželstvo mohlo byt neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Ohlášky pred uzatvorením sviatosti manželstva vo Farnosti Kremnica

-        Dňa 16.01.2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Michal Valko z Dolného Turčeka a Anna Neuschlová z Kunešova.

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi

na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.